Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

YLEISTÄ

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry (Katko) on Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen yleisen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Katkon tarkoituksena on toimia Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden edunvalvonta- ja vapaa-aikajärjestönä. Katko on jäsenenä Index Yhteiskuntatieteet ja Kasvatustieteet ry:ssä, joka on Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kasvatustieteen laitoksen ainejärjestöjen kattojärjestö. Yhteistyötä kehitetään entisestään myös kasvatustieteiden tiedekunnan muiden ainejärjestöjen, Opex ry, Opekas ry ja TurAus ry, kanssa. Katko toimii yhteistyössä myös kasvatustieteiden laitoksen, Turun yliopiston ylioppilaskunnan, Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n sekä muiden järjestöjen kanssa.

HALLITUS JA HALLINTO

Hallitus jakaa tärkeiksi katsomansa tehtävät tasapuolisesti vastuualueittain keskuudessaan järjestäytymiskokouksessaan kalenterivuoden alussa. Lukukausien aikana hallitus kokoontuu virallisesti pääosin kerran viikossa. Tarpeen mukaan järjestetään epävirallisia hallituksen iltakouluja, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja suunnitellaan toimintaa. Uuden hallituksen valitsemisen jälkeen vietetään hallituksen vaihtajaisia. Hallituskauden päätteeksi hallitus palkitsee itseään viettämällä iltaa hyvän ruuan ja juoman merkeissä.

Kevätlukukauden lopussa hallitus kerää tyytyväisyyskyselyn avulla jäsenistöltä palautetta Katkon toiminnasta. Vastanneiden kesken arvotaan pieni palkinto, joka kannustaa jäsenistöä osallistumaan kyselyyn. Hallitus käy palautteen läpi ja kehittää toimintaansa tarvittaessa palautteen mukaisesti. Hallituksen jäsenet osallistuvat TYYn ainejärjestöille tarkoitettuihin koulutuksiin ja TYYn eri sektoreiden tapaamisiin. Hallituksen edustajat osallistuvat vuoden aikana järjestettäviin TYYn lippukulkueisiin esimerkiksi vappuna, Porthanin päivänä ja itsenäisyyspäivänä. Hallitus edustaa Katkoa vuosijuhlissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

OPINTOASIAT JA EDUNVALVONTA

Katko tekee oman esityksensä opiskelijaedustajista tiedekunnan johtokuntaan ja kannustaa ihmisiä aktiivisemmiksi koulutuspoliittisissa ryhmittymissä. Opiskelijajäseniä on myös tiedekunnan ja laitoksen pysyvissä työryhmissä sekä valmisteluryhmissä. Katkon hallitus varmistaa, että edellä mainituissa ryhmissä on tarvittava opiskelijaedustus. Katkon hallituksen jäseniä osallistuu myös kasvatustieteiden laitoksen laitosneuvotteluihin.

Katkon hallitus valitsee keskuudestaan kaksi koulutuspoliittista vastaavaa, jotka ovat päävastuussa Katkon edunvalvonnallisista tehtävistä. Koulutuspoliittiset vastaavat pitävät hallituksen ajan tasalla ajankohtaisista asioista korkeakoulupolitiikassa. Katko kehittää edunvalvontaa tiedekuntatasolla yhteistyössä Opex ry:n, Opekas ry:n ja TurAus ry:n kanssa. Niin Katkon kuin Opex ry:n, Opekas ry:n ja TurAus ry:n puheenjohtajat, opintovastaavat, hallinnon opiskelijaedustajat ja tiedekunnan halloped-koordinaattori tapaavat ainakin kerran kauden 2018 aikana. Tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua pidetään yllä Kasvatustieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenet 2018-2020 -Facebook-ryhmässä, jonka halloped- koordinaattori luo. Vuonna 2018 tiedekunnan halloped-koordinaattori valitaan Katkon hallituksesta, ellei muita hakijoita ilmene. Varahalloped-koordinaattiorina toimii Opex ry:n nimittämä edustaja.

Oman laitoksemme hallinnon opiskelijaedustajat ja Katkon hallitus voivat pitää yhteyttä edellä mainitussa Facebook-ryhmässä, johon lisätään myös hallituksen koulutuspoliittiset vastaavat. Halloped-koordinaattori kutsuu oman tiedekuntansa hallopedit sekä järjestöjen koulutuspoliittiset vastaavat koolle kerran keväällä ja kerran syksyllä edunvalvonnallisen vuorovaikutuksen ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Koulutuspoliittiset vastaavat pitävät yhteyttä myös kasvatustieteilijöiden edustajiin (esim. Eduxi) ylioppilaskunnan edustajistossa.

Yksi Katkon tärkeistä tehtävistä on koulutusohjelmiemme kehittäminen. Katko osallistuu aktiivisesti tiedekunnassa ja kasvatustieteiden laitoksella tehtävään arviointi- ja kehittämistyöhön olemalla yhteydessä valmisteluryhmissä toimiviin opiskelijajäseniin ja kommentoimalla opetuksesta kerättyä palautetta. Palautejärjestelmää kehitetään yhteistyössä laitoksen kanssa. Katko pitää yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin ja laatutyöstä vastaaviin henkilökunnan edustajiin pyrkien näin vaikuttamaan laitoksella ja sen työryhmissä tapahtuvaan arviointi- ja kehittämistyöhön. Sähköisen tenttimisen mahdollisuuksia parannetaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Koulutuspoliittiset vastaavat järjestävät vähintään kerran lukukaudessa opiskelijoille opintopalautetilaisuuden, jonka pohjalta pystytään välittämään henkilökunnalle ideoita opetuksen kehittämiseksi.

Katko järjestää vuoden 2018 aikana ainakin kahteen kohteeseen työelämäekskursion. Niiden tarkoituksena on valaista valmistumisen jälkeisiä työelämämahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä kasvatustieteilijöiden työllistymistä. Tapahtumista vastaavat työelämävastaavat.

Hallitus tukee keväällä 2017 alkanutta Duunisafaritoimintaa. Duunisafaritiimi on osittain hallituksen ulkopuolinen toimija, jonka vastuulla on Duunisafareiden järjestäminen. Työelämävastaavien tehtäviin kuuluu duunisafaritiimin tapaamisiin osallistuminen ja hallituksen tiedottaminen tiimin toiminnasta.

Katko kiinnittää erityisesti huomiota uusiin opiskelijoihin. Hallituksesta nimetään tutor- vastaava, joka huolehtii tutorien ja hallituksen välisestä yhteistyöstä sekä toimii tutorien tukena tutorien toimikauden aikana. Tutor-vastaava osallistuu laitoksen uusien tutoreiden valintaan ja koulutustilaisuuteen keväällä. Ennen syyslukukauden alkua hallituksen jäsenet tapaavat uudet tutorit ja perehdyttävät heidät Katkon toimintaan, jotta he voivat edelleen jakaa tietoa Katkosta uusille opiskelijoille.

Vuonna 2018 Katkon jäsenten hyvinvoinnista ja tasavertaisuudesta huolehtii sosiaalipoliittinen vastaava. Sosiaalipoliittinen vastaava käy ylioppilaskunnan järjestämissä sopo-tapaamisissa ja jakaa niissä saatua sekä muuta sopo-tietoa hallitukselle ja jäsenistölle. Sosiaalipoliittinen vastaava tiedottaa sopo-postissa yliopiston, YTHS:n ja TYY:n järjestämistä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista palveluista ja tapahtumista tarpeen mukaan. Sosiaalipoliittinen vastaava toimii myös Katkon häirintäyhdyshenkilönä. Tavoitteena myös vuonna 2018 on, että Katkolla olisi yhteensä kaksi häirintäyhdyshenkilöä kahdesta eri sukupuolesta.

ULKOSUHTEET

Hallitus valitsee keskuudestaan ulkosuhdevastaavan, joka vastaa suhteista ystävä- ja yhteistyöjärjestöihin. Suhteista ammattijärjestöihin vastaa työelämävastaava. Yhteistyötahoille lähetetään tervehdys vuoden alussa ja joulutervehdykset vuoden lopussa. Katko toimii tiiviisti Index ry:ssä. Syyskokouksessa valitaan hallituksen Index- vastaava, joka edustaa Katkoa Indexissä, tiedottaa Indexille ja sen jäsenille Katkon kuulumisia ja tiedottaa Katkon hallitusta ja jäsenistöä vastaavasti Indexin asioista.

Vuodesta 2018 hallitus valitsee keskuudestaan SKOL-vastaavan, joka tiedottaa hallitusta uuden Suomen kasvatustieteiden opiskelijat ry:n toiminnasta. Suomen kasvatustieteiden opiskelijat ry koordinoi kasvatustieteiden opiskelijoiden kansallista yhteistyötä ja kehittää kasvatustieteilijyyden brändiä.

Viime vuosien tapaan ylläpidetään yhteistyösuhteita muiden kaupunkien kasvatustieteiden ainejärjestöjen kanssa. Vuonna 2018 tavataan jälleen näiden järjestöjen hallituksia ammattijärjestö Specian ja Akavan Erityisalojen järjestämässä ainejärjestökoulutuksessa Helsingissä. Speciaan olemme myös vuoden mittaan yhteydessä kutsuen heidän edustajiaan järjestämiimme tapahtumiin. Järjestämme toimintaa yhdessä muiden Indexin alajärjestöjen sekä muiden kaupunkien kasvatustieteilijöiden kanssa. Tiedotamme vuosittaisista kasvatustieteilijöiden tapahtumista (SuperSitsit, Erkka Eksperiense ja kasvisristeily) ja kannustamme jäsenistöä osallistumaan näihin.

Suhteista kasvatustieteiden laitokseen vastaa puheenjohtaja. Vuonna 2018 teemme yhteistyötä järjestämällä ainakin yhden vapaa-ajan tapahtuman henkilökunnan kanssa. Kutsumme henkilökunnan mukaan Katkon Gaalaan, pikkujouluihimme ja mahdollisuuksien mukaan muihin tapahtumiin.

Vuonna 2018 Katko kehittää entisestään yhteistyötä kansainvälisten opiskelijatovereidemme kanssa sekä korostaa, että he voivat liittyä Katkon täysivaltaisiksi jäseniksi sekä näin osallistua kaikkiin tapahtumiimme. Kv-vastaava tapaa kauden alussa LLEES-opiskelijoiden hallituksen jäsenen ja keskustelee yhteistyökuvioista. Katko tiedottaa kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille tapahtumista englanniksi sekä järjestää kasvatustieteilijöitä lähentävää toimintaa. Yhteistyötä tiivistetään etenkin hallituksen kv-vastaavan ja TYYn kv-tutoreiden välisen läheisen yhteistyön avulla.

Katko tiivistää yhteistyötä alumniensa kanssa vuonna 2018. Alumniyhteyksistä vastaavat työelämävastaavat. Työelämävastaavat kuuluvat myös Katko ry:n alumni – Facebook- ryhmään. Vuonna 2018 järjestetään ensimmäistä kertaa Katkon Gaala, joka on alumneja ja Katkon jäseniä lähentävä pöytäjuhla.

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen tiedotusta hoitavat hallituksen tiedotusvastaavat. Tiedotusvastaavien tehtävä on myös seurata ylioppilaskunnan tiedotusta tyyali@utu.fi -listalla ja tiedottaa jäsenistölle heitä koskevista asioista. Indexin tapahtumista ilmoitetaan ensisijaisesti Index-info – sähköpostilistalla, johon liitytään henkilöjäsenenä. Tiedotusvastaavat pitävät huolta, että tarvittava informaatio listan olemassaolosta ja sille liittymisestä on jäsenten ulottuvilla. Tiedotusvastaavat huolehtivat myös yhdistyksen sähköpostilistasta (kasvis-lista). Hallitus huolehtii www-sivujen toimivuudesta ja kehittämisestä.

Marraskuussa yliopistolla järjestetään poikkitieteellinen abi-päivä, jossa Katko esittelee toimintaansa ja oppiaineitaan tuleville mahdollisille yliopisto-opiskelijoille.

Yhdistys julkaisee Wirike-nimistä lehteään pääosin sähköisesti ja pyrkii näin vähentämään lehden aiheuttamaa ympäristökuormaa. Paperinen lehti toimitetaan laitokselle, opiskelijatila Maunoon, Katkon arkistoon sekä päätoimittajalle. Sähköinen versio on kaikkien luettavissa Katkon nettisivuilla. Lehti sisältää jäsenistöä kiinnostavia ja jäsenistön tuottamia kirjoituksia. Koko hallitus on vastuussa Wirike-lehden julkaisutoiminnasta. Hallitus nimeää joukostaan Wirike-vastaavan, jonka tarkoituksena on päättää vastuualueista lehteen liittyen ja koota juttuideoita sekä käytännössä viedä läpi Wirikkeen julkaisuprosessi yhdessä Katkon hallituksen ja jäsenistön kanssa. Hallitus nimeää lehdelle Wirike-vastaavan lisäksi päätoimittajan, joka voi olla myös hallituksen ulkopuolinen jäsen. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa: vappuna ja pikkujoulujen aikaan.

Yhdistyksen tärkeimpiä tiedotuskanavia ovat yhdistyksen www-sivut osoitteessa http://www.katkolla.com, yhdistyksen sähköpostilista, yhdistyksen ilmoitustaulut, yhdistyksen Facebook–sivusto ja –henkilö sekä Instagram-tili. Tapahtumakalenteri päivitetään kuukausittain ja tarvittaessa Katkon ilmoitustaululle sekä nettisivuille.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Vapaa-ajan toimintaa Katkon hallituksessa järjestävät hallituksen ja muiden toimijoiden avustuksella tapahtumavastaavat, kulttuurivastaava, projektivastaava, sosiaalipoliittinen vastaava ja liikuntavastaava. Vapaa-ajan toimintaa suunnitellaan niin, että jokaiseen tapahtumaan on mahdollista osallistua täysipainoisesti myös ilman alkoholia. Huomioimme tapahtumien suunnittelussa niiden esteettömyyden sekä kv-opiskelijoiden osallistumismahdollisuuden. Hallituksen ympäristövastaava huolehtii kestävän kehityksen toteutumisesta tapahtumasuunnittelussa esimerkiksi mahdollisimman paljon Reilun Kaupan tuotteita hyödyntämällä. Katkon sitseillä ja muissa tapahtumissa tarjotaan ainoastaan kasvisruokaa.

Kalenterivuoden aikana järjestetään vähintään kaksi liikunnallista lajikokeilua. Järjestämme mahdollisuuden tutustua johonkin sellaiseen jäsenistön toivomaan liikuntamuotoon, jota muuten ei tulisi kokeiltua esimerkiksi lajin erikoisuuden tai kustannusten vuoksi.

Katko järjestää Viini- ja juustoillan ja vähintään yhden muun kulttuuritapahtuman vuoden 2018 aikana.

Vuoden 2018 aikana pidämme vähintään kahdet sitsit ja vähintään kahdet baaribileet. Vuoden päätteeksi Katko viettää perinteisesti fuksien suunnittelemia Pikkujouluja.

Laskiaisena Katko tarjoaa pullaa ja lämmintä juomaa jäsenistölleen (mahdollisesti yhteistyössä Opexin kanssa). Lisäksi osallistumme vapunaattona Indexin ja Opexin järjestämiin Vapputansseihin Educariumin pihalla. Vuoden viimeisessä päivystyksessä Katko tarjoaa joulutorttuja opiskelijoille sekä henkilökunnalle.

Katko järjestää yhteistyössä tutorien kanssa uusien opiskelijoiden saapuessa tutustumisillan ja kastajaiset. Lisäksi Katko järjestää jäsenten toiveiden mukaisia hyvinvointitapahtumia sekä kuukausittain alkoholittomia tapahtumia. Lisäksi jatketaan fuksimökkiperinnettä, jossa hallitus, tutorit ja fuksit tutustuvat toisiinsa syksyn alussa. Tapahtuma on perinteisesti alkoholiton. Fuksimökin järjestämisestä vastaavat hallitus sekä tutorit yhteistyössä.

Vuoden 2018 keväällä järjestetään ensimmäinen Katkon Gaala. Tapahtuman järjestämisestä ovat vastuussa tapahtumavastaavat.

VARAINHANKINTA JA TALOUS

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, tapahtumien osallistumismaksuilla, Wirike-lehden mahdollisilla ilmoitustuotoilla, yhdistyksen haalarimerkkien, kangaskassien ja laulukirjojen myynnillä sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan myöntämällä toiminta- avustuksella ja projekteihin haettavilla TYYn projekti- ja erillisavustuksilla.

Katko ry:n taloutta hoitaa talousvastaava yhdessä koko hallituksen kanssa. Yhdistyksemme käteiskassan tulo- ja menovirtoja voidaan pitää paremmin ajan tasalla, kun kassan kirjanpidollisista tapahtumista on olemassa kassavihko, johon merkitään otot ja panot kuittauksella. Hallituksen jäsenet merkitsevät kaikkien tapahtumien myynnit pikkuvihkoon, josta talousvastaava siirtää tiedot kassavihkoon. Kauden alussa talousvastaava kouluttaa hallituksen kassa-asioihin liittyen. Jäsenrekisteriä ylläpitää ja sen päivityksestä huolehtii talousvastaava.

Osa jäsenmaksutuloista ohjataan viiden vuoden välein järjestettävien vuosijuhlien järjestelyyn. Jäsenmaksun maksamisen tärkeydestä tiedotetaan uusille opiskelijoille opintojen alussa.

Turussa 7.11.2017
Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry:n puolesta
Johanna Ojama
hallituksen puheenjohtaja 2017