Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. Toimia Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden etujärjestönä ja ajaa kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden etuja ja oikeuksia kasvatustieteiden laitoksella, kasvatustieteiden tiedekunnassa, Turun yliopiston ylioppilaskunnassa sekä muissa kasvatustieteiden opiskelijoiden kannalta tärkeissä yhteisöissä.
2. Toimia Turun yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden yhdyssiteenä sekä edistää heidän sosiaalista kanssakäymistään.
3. Pitää yhteyttä toisten paikkakuntien kasvatustieteiden opiskelijoihin.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus- ja julkaisutoimintaa, kokouksia, illanviettoja, urheilu- ja kulttuuritapahtumia ja opintomatkoja jäsenilleen sekä muuta vastaavaa tarkoitusta edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Turun yliopistossa kasvatustieteiden laitoksella kasvatustieteitä – kasvatustiedettä, aikuiskasvatustiedettä tai erityispedagogiikkaa – opiskeleva henkilö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksessä voi olla kunniajäseniä. Kunniajäseniksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisessa.

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenmaksun maksamisesta on kulunut 7 vuotta.

5§ JÄSENMAKSU
Jokaiselta yhdistyksen jäseneltä peritään yhdistyksen syyskokouksen päättämä jäsenmaksu, joka oikeuttaa seitsemän vuoden jäsenyyteen. Halutessaan pysyä jäsenenä pitempään on maksettava uusi jäsenmaksu aina seitsemän vuoden välein. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa yhdistyksen jäsenistä valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus
1. valvoo ja hoitaa yhdistyksen sisäistä toimintaa
2. toimeenpanee kokousten päätökset
3. hoitaa juoksevat asiat
4. hoitaa rahavaroja ja muutakin omaisuutta
5. valmistelee ja kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset
6. tekee aloitteita yhdistyksen toiminnan edistämiseksi
7. edustaa Katkoa.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

8§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määrääminä päivinä, syyskokous marraskuun aikana ja kevätkokous maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen ilmoitustaululla ja sähköpostilistalla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

11§ VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Katkon syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.