Uudet säännöt hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 25.3.2019 ja vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 20.8.2019

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. Toimia Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden etujärjestönä ja ajaa kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden etuja ja oikeuksia kasvatustieteiden laitoksella, kasvatustieteiden tiedekunnassa, Turun yliopiston ylioppilaskunnassa sekä muissa kasvatustieteiden opiskelijoiden kannalta tärkeissä yhteisöissä.
2. Edistää Turun yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja luoda mahdollisuuksia sosiaaliselle kanssakäymiselle.

Yhdistys järjestää jäsenistölleen opintoja tukevaa toimintaa, vapaa-ajan toimintaa sekä muuta vastaavaa tarkoitusta edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Turun yliopistossa kasvatustieteitä opiskeleva henkilö tai henkilö, joka haluaa jäsenmaksun avulla tukea yhdistyksen toimintaa, ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen sekä säännöt. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä. Kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksellä on oikeus jäsenen erottamiseen, jos jäsen:

  1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
  2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
  3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja
  4. muusta painavasta syystä.

5§ JÄSENMAKSU

Varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun, joka oikeuttaa joko seitsemän (7) vuoden tai yhden (1) vuoden mittaiseen jäsenyyteen. Jäsenmaksujen suuruudet määrätään syyskokouksessa. Halutessaan jatkaa jäsenyyttään, maksaa jäsen jäsenmaksunsa uudelleen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa yhdistyksen jäsenistä valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä, sekä muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat hallitustoimijat.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallitus
1. valvoo ja hoitaa yhdistyksen sisäistä toimintaa
2. toimeenpanee kokousten päätökset
3. hoitaa juoksevat asiat
4. hoitaa rahavaroja ja muuta omaisuutta
5. valmistelee ja kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset
6. tekee aloitteita yhdistyksen toiminnan edistämiseksi
7. edustaa Katkoa.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.
8§ TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien kausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, syyskokouksen ja kevätkokouksen, hallituksen määrääminä päivinä toisen keväällä ja toisen syksyllä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksiin on mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen ilmoitustaululla ja sähköpostilistalla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

11§ VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Katkon syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: