Kasvatustieteet

Kasvatustieteet sijoittuvat tieteiden kentällä yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden poikkileikkaukseen ja kuuluvatkin ns. ihmistieteisiin. Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella pääaineena voi opiskella yleistä kasvatustiedettä, aikuiskasvatustiedettä tai erityispedagogiikkaa. Koulutukset johtavat kasvatustieteen kandidaatin ja -maisterin (KM) tutkintoihin.

Yleinen kasvatustiede

Kasvatustieteen koulutus antaa laitosten muiden tarjoamien koulutusten tavoin valmiudet ymmärtää ja analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää kriittisesti, ihmisen koko elämänkaaren matkalta lapsuudesta vanhuuteen. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija koulutus-, kasvatus- ja oppimistapahtuman teorioihin ja käytäntöihin sekä kasvatus- ja koulutustutkimuksen menetelmien itsenäiseen ja kriittiseen käyttöön.

Koulutuksen aikana perehdytään mm. seuraaviin osa-alueisiin: koulutusjärjestelmät, koulutuspolitiikka, -rakenteet, kehittämismahdollisuudet, koulutusorganisaatioiden rakenne, koulutussuunnittelu, arviointi sekä oppimisprosessin periaatteet. Kasvatustieteen koulutuksessa annetaan valmiuksia koulutuksen, kasvatuksen ja opetuksen kaikkien asteiden ja muotojen sekä kasvatusalan yleistä asiantuntemusta edellyttävien tutkimus-, suunnittelu-, neuvonta- ja ohjaustehtäviin.

Ja mitä kasvatustieteilijät sitten käytännössä tekevät? Kasvatustieteilijöiden toimenkuva on moninainen ja työkenttä on laaja. Tyypillisiä ammattinimikkeitä koulutuksesta valmistuneille ovat: kouluttaja, tutkija, koulutusohjaaja, koulutussuunnittelija, koulutuspäällikkö, kurssinjohtaja jne.

Aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatustieteen koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija aikuiskasvatuksen tiedeperustaan, tieteellisen tiedonhankinnan menetelmiin, tieteelliseen ajatteluun sekä kasvatus- ja koulutustutkimuksen menetelmien itsenäiseen ja kriittiseen käyttöön.

Koulutuksen aikana perehdytään mm. seuraaviin osa-alueisiin: aikuiskoulutusjärjestelmä, aikuiskoulutuksen asema, aikuiskoulutuksen ja työelämän välinen yhteys, aikuiskoulutuspolitiikka, koulutuksen suunnittelun ja hallinnon teoriat, suunnitelmien laadinta, toteutus ja arviointi, elinikäinen oppiminen.

Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa aikuiskoulutuksen, aikuisopiskelun ja elinikäisen oppimisen asiantuntijoita. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia aikuiskoulutuksen alueen erilaisissa asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä.

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan koulutus perehdyttää opiskelijan erityispedagogiikan tiedeperustaan ja suuntauksiin sekä erityiskasvatusjärjestelmien toimintaan, rakenteeseen ja muotoutumiseen osana yhteiskunnallista ja kansainvälistä kehitystä.

Koulutuksen aikana perehdytään mm. seuraaviin osa-alueisiin: erilaisen oppijan oppiminen ja sen erityispiirteet, poikkeavuus yhteiskunnallisena ilmiönä, koulutuksen ja työmarkkinoiden valmiudet erilaisuuden kohtaamiseen, erityiskasvatuksen käytännöt ja tarpeet sekä niiden arviointimenetelmät, erityistuen tarpeessa olevien oppimisen, opettamisen ja ohjaamisen periaatteet. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia erilaisissa erityiskasvatuksen asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä.