Hallitus

Katkon hallitus 2018

DSC_2629(1)

Lassi Rantanen, puheenjohtaja

labera@utu.fi

IMG_20180528_170643_549

Sara Pajunen, varapuheenjohtaja, koulutuspoliittinen vastaava, Wirike-vastaava ja visuaalinen vastaava

saapaj@utu.fi

DSC_2571(2)

Rosa Auramo, talousvastaava, tiedotusvastaava, ympäristövastaava

romaau@utu.fi

DSC_2612(1)

Tira Kivilähde, Index-vastaava

tijeki@utu.fi

DSC_2577(1)

Julia Kuitunen, sihteeri, kulttuurivastaava, lippu-upseeri

jakuit@utu.fi

DSC_2588(1)

Meri Kärki, koulutuspoliittinen vastaava, liikuntavastaava

meaurk@utu.fi

DSC_2655(1)

Annika Dahlqvist, työelämä-, Specia-, ja SKOL-vastaava

aaldah@utu.fi

DSC_2560(2)

Jessica Jormanainen, työelämä- ja Specia-vastaava

jamjor@utu.fi

DSC_2679(1)

Helmi Puustinen, tapahtuma- ja ulkosuhdevastaava

hsmpuu@utu.fi

DSC_2547(1)

Veera Oksa, tapahtuma- ja tilavastaava

veelok@utu.fi

DSC_2713(1)

Sofia Saarinen, sosiaalipoliittinen vastaava, tiedotusvastaava, projektivastaava, häirintäyhdyshenkilö

soasaa@utu.fi

DSC_2689(1)

Goran Ivanis, kv- ja tutor-vastaava, häirintäyhdyshenkilö

goriva@utu.fi

Toimenkuvat

PUHEENJOHTAJA

Nimensä mukaisesti puheenjohtaja toimii hallituksen johtohenkilönä. Puheenjohtajan vastuulla on huolehtia Katkon toiminnan toteuttamisesta ja pitää huolta ainejärjestöstä kokonaisuudessaan. Hän valmistelee kokouksien esityslistat, vetää kokoukset ja huolehtii, että asioista tehdään selkeät päätökset kaikkien mielipiteet huomioiden. Hän toimii myös yhteyshenkilönä laitokselle ja tiedekuntaan.

VARAPUHEENJOHTAJA

Varapuheenjohtajan rooli on olla puheenjohtajan apuna ja tukena tämän tehtävien hoitamisessa. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja hoitaa tämän tehtävät, esimerkiksi valmistelee ja vetää kokouksen.

TYÖELÄMÄVASTAAVA

Työelämävastaavan tehtävänä on edistää kasvatustieteilijöiden työelämätietoutta. Tähän sisältyy esimerkiksi erilaisten työelämätapahtumien järjestäminen, kuten ekskursiot, koulutukset, cv- ja linkedin-klinikat jne. Hänen tehtävänään on myös pitää yhteyttä alumneihin, Speciaan sekä muihin työelämän eri tahoihin. Hommaan kuuluu myös organisoida Duunisafari-tiimin toimintaa.

SPECIA-VASTAAVA

Specia-vastaavan tehtävä on tiedottaa ammattijärjestöstämme Speciasta ja sen järjestämistä tapahtumista, koulutuksista ym. Joka syksy Specia-vastaavan vastuulla on rekrytoida uusia katkolaisia liittymään osaksi Speciaa. Tärkeä osa pestiä on myös tavata muiden ainejärjestöjen Specia-vastaavia ja pitää yllä valtakunnallista yhteistyötä.

ULKOSUHDEVASTAAVA

Ulkosuhdevastaava pitää yhteyttä Katkon ystävä- ja yhteistyöjärjestöihin sekä erityisesti muiden kaupunkien kasvatustieteilijöiden ainejärjestöihin. Hänen tehtävänään on luoda uusia suhteita kasvatustieteilijöiden kannalta kiinnostaviin tahoihin.

KOPO-VASTAAVA

Kopo-vastaava toimii Katkon yhteyshenkilönä eri tahoihin opintoasioihin liittyen. Hän vastaa opintoihin liittyvistä asioista koulutuspolitiikan osalta,  tiedottaa jäsenistöä opintoasioista ja huolehtii kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvistä asioista yhdessä TYY:n koposihteerin, hallopedien ja henkilökunnan kanssa.

KV-VASTAAVA

Kv-vastaavan pestiin kuuluu pyrkimys luoda Katkon edustajana suhteita ulkomaalaisiin Turun yliopistossa opiskeleviin kasvatustieteilijöihin. Hän edistää Katkon jäsenistön tietoutta opiskelijavaihtoihin liittyen ja kehittää Katkon kansainvälistä toimintaa järjestämällä kv-tapahtumia, jotka voivat olla vaikkapa illanviettoa vaihto-opiskelijoiden kanssa.

SIHTEERI

Sihteeri kirjoittaa Katkon hallituksen kokousten pöytäkirjat puhtaaksi. Sihteerin tärkeänä tehtävänä on huolehtia, että kaikki tehdyt päätökset tulevat kirjatuiksi selkeästi ja oikein pöytäkirjoihin.

KULTTUURIVASTAAVA

Kulttuurivastaava pyrkii edistämään Katkon jäsenten osallistumista kaikenlaisiin kulttuuritapahtumiin. Tämän takia hän seuraa Turun ja koko maan kulttuuritarjontaa ja informoi hallitusta ja jäsenistöä mahdollisesti kiinnostavista tapahtumista. Kulttuurivastaavan tehtävään kuuluu vuosittain jonkin kulttuuritapahtuman järjestäminen.

TALOUSVASTAAVA

Kun raha liikkuu, on talousvastaava sitä tarkkana seuraamassa. Talousvastaava huolehtii Katkon käteisvarannosta, maksaa Katkon laskut ja antaa käteistä ostoja varten tai maksaa myöhemmin kulut kuittia vastaan ostoja tehneelle henkilölle. Hän myös säilyttää ja arkistoi kaikki kertyneet kuitit. Vuodenvaihteessa talousvastaava tekee tilinpäätöksen.

TIEDOTUSVASTAAVA

Tiedotusvastaava huolehtii Katkon tiedotuksen toimivuudesta. Suurimmaksi osaksi tämä tarkoittaa  jäsenistölle suunnatun kasvis-listan päivittämistä ja ylläpitoa, mutta tiedotusvastaava huolehtii myös hallituksen sisäisen tiedotuksen toimivuudesta. Tämän lisäksi hän päivittää Katkon tapahtumakalenteria ja päivittää Katkon nettisivuja.

TUTOR-VASTAAVA

Tutor-vastaavan pestiin kuuluu Katkon puolesta sen huolehtiminen, että tuutortoiminta on riittävää ja laadukasta. Hän pyrkii mahdollisuuksien mukaan osallistumaan tuutoreiden valintaan ja järjestää tuutortapaamisen kasvatustieteiden laitoksen tuutorien ja Katkon hallituksen kesken. Tutor-vastaava toimii yleisesti tuutorien auttavana kätenä.

TAPAHTUMAVASTAAVA

Katkon juhlien järjestämisestä vastaa tapahtumavastaava. Juhlien järjestämiseen kuuluu monenlaista hommaa, kuten juhlista tiedottamista sekä mainontaa, tarvittavien tilojen varaamista ja tarvikkeiden hankkimista. Tapahtumavastaavalla on suurin vastuu juhlien onnistumisesta: pesti ei pidä siis sisällään pelkkää juhlintaa, vaan on täyttä työtä. Tapahtumavastaava välittää myös tietoa muiden tahojen järjestämistä juhlatapahtumista Katkon jäsenistölle.

WIRIKE-VASTAAVA

Katkon ainejärjestön oman lehden Wirikkeen toimittaminen on Wirikevastaavan toimialaa. Wirikevastaava kokoaa lehdelle toimituskunnan mahdollisesti hallituksen ulkopuolisen päätoimittajan kanssa. Wirikevastaava on vastuussa lehden sisällöstä, taittamisesta ja julkaisusta yhdessä päätoimittajan ja toimituskunnan kanssa.

PROJEKTIVASTAAVA

Projektivastaavan harteilla on erilaisista isommista, erikseen sovituista projekteista vastaaminen. Hän on mukana projektien suunnittelussa ja seuraa niiden toteuttamista. Projekteja voivat olla esimerkiksi seminaarin järjestäminen tai uuden haalarimerkin hankkiminen.

INDEX-VASTAAVA

Index-vastaava on Katkon hallituksen jäsen, joka kuuluu automaattisesti myös tiedekuntajärjestö Indexin hallitukseen. Index-vastaava käy siis Katkon hallituksen kokousten lisäksi Indexin kokouksissa, jossa hän ajaa tarvittaessa Katkon etua. Katkon näkymisestä ja kuulumisesta vastaaminen Indexin tapahtumissa on index-vastaavan ominta alaa.

LIIKUNTAVASTAAVA

Liikuntavastaavan tehtävänä on järjestää liikunnallisia tapahtumia Katkon jäsenistölle. Hän myös seuraa ja tiedottaa TYY:n tai muiden tahojen liikuntatapahtumista sekä pyrkii edistämään Katkon jäsenten osallistumista näihin.

SOPO-VASTAAVA

Sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii katkolaisten hyvinvoinnista ja tasavertaisuudesta. Hänen vastuullaan on niin koko jäsenistön kuin hallituksen sisäinenkin hyvinvointi. Sopo-vastaava pyrkii edistämään jäsenistön hyvinvointia esimerkiksi järjestämällä alkoholittomia ja yhdessäoloon keskittyviä tapahtumia.

YMPÄRISTÖVASTAAVA

Ympäristövastaava tiedottaa ympäristöön liittyvistä tapahtumista ja muista asioista. Hän huolehtii siitä, että toiminnan suunnittelussa ja totetutuksessa otetaan aina huomioon ekologisuus. Ympäristövastaava kannustaa jäsenistöä toimimaan ympäristön hyväksi ja välttämään sen kuormittamista.

VISUAALINEN VASTAAVA (uusi)

Visuaalinen vastaava, eli VISU, pitää huolen Katkon grafiikoista ja visuaalisesta viestinnästä. Visuaalisen vastaavan aluetta ovat muun muassa valokuvaaminen, julisteiden, promokuvien, merkkien ja nettisivujen tuunaaminen. Visuaaliselta vastaavalta kaivataan värisilmää ja vaivannäköä, jotta Katkon ilme pysyy edustavana ja freesinä. VISU tekee yhteistyötä tarpeen mukaan kaikkien hallituslaisten kanssa ja tässä pestissä vain taivas on rajana.

SKOL-VASTAAVA (uusi)

SKOL-vastaava vastaa yhteydenpidosta Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liiton kanssa. Pesti muotoutuu ajan kuluessa.