Hallitus

Katkon hallitus 2022

Salla Kylväjä, puheenjohtaja

Salla

smkylv@utu.fi

Veera Mikola, varapuheenjohtaja ja kulttuurivastaava

Veera

vehemi@utu.fi

Eeva Seppälä, sihteeri, tuutorivastaava ja visuaalinen vastaava

Eeva

eesepp@utu.fi

Pinja Rastas, talousvastaava

Pinja

plrast@utu.fi

Aino Sipilä, Index-vastaava

Aino

aitsip@utu.fi

Johanna Koskinen, koulutuspoliittinen vastaava ja liikuntavastaava

Johanna

johmko@utu.fi

Laura Soili, sosiaalipoliittinen vastaava, yhdenvertaisuusvastaava ja tiedostusvastaava

Laura

lpsoil@utu.fi

Helena Hirvonen, työelämävastaava, Specia-vastaava ja ympäristövastaava

Helena

hahirv@utu.fi

Elina Sorsa, työelämävastaava, SKOL-vastaava, yhteistyövastaava ja Wirike-vastaava

Elina

essors@utu.fi

Noora Utriainen, tapahtumavastaava, kansainvälisyysvastaava ja lippu-upseeri

Noora

nmutri@utu.fi

Kristiina Kekkonen, tapahtumavastaava ja tilavastaava

Krisse

kakekk@utu.fi

Toimenkuvat

PUHEENJOHTAJA

Nimensä mukaisesti puheenjohtaja toimii hallituksen johtohenkilönä. Puheenjohtajan vastuulla on huolehtia Katkon toiminnan toteuttamisesta ja pitää huolta ainejärjestöstä kokonaisuudessaan. Hän valmistelee kokouksien esityslistat, vetää kokoukset ja huolehtii, että asioista tehdään selkeät päätökset kaikkien mielipiteet huomioiden. Hän toimii myös yhteyshenkilönä laitokselle ja tiedekuntaan.

VARAPUHEENJOHTAJA

Varapuheenjohtajan rooli on olla puheenjohtajan apuna ja tukena tämän tehtävien hoitamisessa. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja hoitaa tämän tehtävät, esimerkiksi valmistelee ja vetää kokouksen.

KOULUTUSPOLIITTINEN VASTAAVA

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo toimii Katkon yhteyshenkilönä eri tahoihin opintoasioihin liittyen. Hän vastaa opintoihin liittyvistä asioista koulutuspolitiikan osalta, tiedottaa jäsenistöä opintoasioista ja huolehtii kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvistä asioista yhdessä TYY:n koposihteerin, hallopedien ja henkilökunnan kanssa.

SIHTEERI

Sihteeri kirjoittaa Katkon hallituksen kokousten pöytäkirjat puhtaaksi. Sihteerin tärkeänä tehtävänä on huolehtia, että kaikki tehdyt päätökset tulevat kirjatuiksi selkeästi ja oikein pöytäkirjoihin.

TALOUSVASTAAVA

Talousvastaava huolehtii Katkon käteisvarannosta, maksaa Katkon laskut ja huolehtii järjestön päivittäisestä rahaliikenteestä, sekä kulukorvauksista. Hän myös säilyttää ja arkistoi kaikki kertyneet kuitit. Vuodenvaihteessa talousvastaava tekee tilinpäätöksen.

TIEDOTUSVASTAAVA

Tiedotusvastaava huolehtii Katkon tiedotuksen toimivuudesta. Suurimmaksi osaksi tämä tarkoittaa jäsenistölle suunnatun kasvis-listan päivittämistä ja ylläpitoa, mutta tiedotusvastaava huolehtii myös hallituksen sisäisen tiedotuksen toimivuudesta. Tämän lisäksi hän päivittää Katkon nettisivuja ja pitää huolta kuukausittaisista kalentereista yhdessä visuaalisen vastaavan kanssa.

TYÖELÄMÄVASTAAVA

Työelämävastaavan tehtävänä on edistää kasvatustieteilijöiden työelämätietoutta. Tähän sisältyy esimerkiksi erilaisten työelämätapahtumien järjestäminen, kuten ekskursiot, koulutukset, CV- ja LinkedIn-klinikat jne. Hänen tehtävänään on myös pitää yhteyttä alumneihin, Speciaan, SKOLiin sekä muihin työelämän eri tahoihin. Pestiin sisältyy myös Duunisafari-tiimin toiminnan organisointi.

SPECIA-VASTAAVA

Specia-vastaavan tehtävä on tiedottaa ammattijärjestöstämme Speciasta ja esimerkiksi sen järjestämistä tapahtumista ja koulutuksista. Joka syksy Specia-vastaavan vastuulla on rekrytoida uusia katkolaisia liittymään osaksi Speciaa. Tärkeä osa pestiä on myös tavata muiden ainejärjestöjen Specia-vastaavia ja pitää yllä valtakunnallista yhteistyötä.

SKOL-VASTAAVA

SKOL-vastaavan tärkeimpänä tehtävänä on tehdä vuonna 2018 perustetun Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liittoa tutuksi Katkolaisille. SKOL-vastaava vastaa myös yhteydenpidosta SKOLin kanssa ja tiedottaa sen toiminnasta ja tapahtumista. Lisäksi SKOL-vastaava osallistuu SKOLin hallituksen ja SKOL-vastaavien yhteisiin tapaamisiin. SKOL-vastaavan pesti on uusi ja pesti muotoutuu ajan kuluessa.

INDEX-VASTAAVA

Index-vastaava on Katkon hallituksen jäsen, joka kuuluu automaattisesti myös tiedekuntajärjestö Indexin hallitukseen. Index-vastaava käy siis Katkon hallituksen kokousten lisäksi Indexin kokouksissa, joissa hän ajaa tarvittaessa Katkon etua. Katkon Index-vastaava huolehtii Katkon näkyvyydestä Indexin toiminnassa ja tapahtumissa.

LIIKUNTAVASTAAVA

Liikuntavastaavan tehtävänä on järjestää liikunnallisia tapahtumia Katkon jäsenistölle. Hän myös seuraa ja tiedottaa TYY:n ja muiden tahojen liikuntatapahtumista sekä pyrkii edistämään Katkon jäsenten osallistumista näihin.

SOSIAALIPOLIITTINEN VASTAAVA

Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo huolehtii Katkolaisten hyvinvoinnista ja tasavertaisuudesta. Hänen vastuullaan on koko jäsenistön hyvinvointi. Sopovastaava pyrkii edistämään jäsenistön hyvinvointia esimerkiksi järjestämällä alkoholittomia ja yhdessäoloon keskittyviä tapahtumia.

TAPAHTUMAVASTAAVA

Katkon juhlien järjestämisestä vastaa tapahtumavastaava. Juhlien järjestämiseen kuuluu monenlaista hommaa, kuten juhlista tiedottamista sekä mainontaa, tarvittavien tilojen varaamista ja tarvikkeiden hankkimista. Tapahtumavastaavalla on suurin vastuu juhlien onnistumisesta: pesti ei pidä siis sisällään pelkkää juhlintaa, vaan on täyttä työtä. Tapahtumavastaava välittää myös tietoa muiden tahojen järjestämistä juhlatapahtumista Katkon jäsenistölle.

KULTTUURIVASTAAVA

Kulttuurivastaava pyrkii edistämään Katkon jäsenten osallistumista kaikenlaisiin kulttuuritapahtumiin. Tämän takia hän seuraa Turun ja koko maan kulttuuritarjontaa ja informoi hallitusta ja jäsenistöä mahdollisesti kiinnostavista tapahtumista. Kulttuurivastaavan tehtävään kuuluu vuosittain yhden tai useamman kulttuuritapahtuman järjestäminen.

TUUTORIVASTAAVA

Tuutorivastaavan pestiin kuuluu Katkon puolesta sen huolehtiminen, että tuutoritoiminta on riittävää ja laadukasta. Hän pyrkii osallistumaan tuutoreiden valintaan ja järjestää tarpeen vaatiessa tuutoritapaamisen laitoksen tuutorien ja Katkon hallituksen kesken. Tuutorivastaava toimii yleisesti tuutorien apukätenä ja linkkinä hallitukseen.

WIRIKE-VASTAAVA

Katkon ainejärjestön oman lehden Wirikkeen toimittaminen on Wirikevastaavan toimialaa. Wirikevastaava kokoaa lehdelle toimituskunnan mahdollisesti hallituksen ulkopuolisen päätoimittajan kanssa. Wirikevastaava on vastuussa lehden sisällöstä, taittamisesta ja julkaisusta yhdessä päätoimittajan ja toimituskunnan kanssa.

YHTEISTYÖVASTAAVA (ent. ulkosuhdevastaava)

Yhteistyövastaava pitää yhteyttä Katkon ystävä- ja yhteistyöjärjestöihin, muiden kaupunkien kasvatustieteilijöiden ainejärjestöihin sekä muihin yhteistyötahoihin kuten yrityksiin. Hänen tehtävänään on luoda uusia suhteita kasvatustieteilijöiden kannalta kiinnostaviin tahoihin ja luoda yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa.

KV-VASTAAVA

Kv-vastaavan pestiin kuuluu pyrkimys luoda Katkon edustajana suhteita ulkomaalaisiin Turun yliopistossa opiskeleviin kasvatustieteilijöihin. Hän edistää Katkon jäsenistön tietoutta opiskelijavaihtoihin liittyen ja kehittää Katkon kansainvälistä toimintaa järjestämällä kv-tapahtumia, jotka voivat olla vaikkapa illanviettoa vaihto-opiskelijoiden kanssa.

YMPÄRISTÖVASTAAVA

Ympäristövastaava tiedottaa ympäristöön liittyvistä tapahtumista ja muista asioista. Hän huolehtii siitä, että toiminnan suunnittelussa ja totetutuksessa otetaan aina huomioon ekologisuus. Ympäristövastaava kannustaa jäsenistöä toimimaan ympäristön hyväksi ja välttämään sen kuormittamista.

VISUAALINEN VASTAAVA

Visuaalinen vastaava eli visu pitää huolen Katkon grafiikoista ja visuaalisesta viestinnästä. Visuaalisen vastaavan aluetta ovat muun muassa valokuvaaminen, julisteiden, promokuvien, merkkien ja nettisivujen tuunaaminen. Visuaaliselta vastaavalta kaivataan värisilmää ja vaivannäköä, jotta Katkon ilme pysyy edustavana ja freesinä. Visu tekee yhteistyötä tarpeen mukaan kaikkien hallituslaisten kanssa ja tässä pestissä vain taivas on rajana.

TILAVASTAAVA

Tilavastaava vastaa hallituksen toimistosta, sekä Maunosta, ja niiden siisteydestä ja turvallisuudesta yhteistyössä Opexin tilavastaavan kanssa.