Hallitus

Katkon hallitus 2017

 johannaJohanna Puntanen Puheenjohtaja

johanna.puntanen@gmail.com

pontus Pontus Roppola Varapuheenjohtaja, sihteeri, koulutuspoliittinen vastaava, lippu-upseeri

pdkrop@utu.fi             

jenni Jenni Järviö Talousvastaava, tilavastaava

jejojar@utu.fi

 lassi Lassi Rantanen Index-vastaava

 lassirantanen95@gmail.com                                   

tira Tira Kivilähde Koulutuspoliittinen- , kulttuuri- ja ympäristövastaava,

tijeki@utu.fi  

anna Anna Hornborg Tiedotusvastaava, kv-vastaava

anemho@utu.fi

hansu Hanna-Maria Pajari Specia-, työelämä- ja tiedotusvastaava

hmipaj@utu.fi

emma Emma Tuomola Specia-, työelämä ja ulkosuhdevastaava

esktuo@utu.fi

emmi Emmi Hallikainen Sosiaalipoliittinen- ja Wirike-vastaava, häirintäyhdyshenkilö

emelhal@utu.fi

elina Elina Lappalainen Liikunta-, Tutor- ja projektivastaava

eltula@utu.fi 

janiina Janiina Dahlbom Tapahtumavastaava

jajoda@utu.fi

 amanda Amanda Laakso Tapahtumavastaava

amsola@utu.fi

 

Toimenkuvat

PUHEENJOHTAJA

Nimensä mukaisesti puheenjohtaja toimii hallituksen johtohenkilönä. Puheenjohtajan vastuulla on huolehtia Katkon toiminnan toteuttamisesta ja pitää huolta ainejärjestöstä kokonaisuudessaan. Hän valmistelee kokouksien esityslistat, vetää kokoukset ja huolehtii, että asioista tehdään selkeät päätökset kaikkien mielipiteet huomioiden. Hän toimii myös yhteyshenkilönä laitokselle ja tiedekuntaan.

VARAPUHEENJOHTAJA

Varapuheenjohtajan rooli on olla puheenjohtajan apuna ja tukena tämän tehtävien hoitamisessa. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja hoitaa tämän tehtävät, esimerkiksi valmistelee ja vetää kokouksen.

TYÖELÄMÄVASTAAVA

Kasvatustieteilijöille oleellisiin työelämän eri tahoihin yhteyksien pitäminen on työelämävastaavan hommia. Hänen tehtävänään on vastata Katkon osallistumisesta alumnitoimintaan ja järjestää tarvittaessa työllistymiseen sekä työelämään liittyviä excursioita, seminaareja, luentoja ym. Työelämävastaava pitää myös yhteyttä Speciaan.

ULKOSUHDEVASTAAVA

Ulkosuhdevastaava pitää yhteyttä Katkon ystävä- ja yhteistyöjärjestöihin sekä erityisesti muiden kaupunkien kasvatustieteilijöiden ainejärjestöihin. Hänen tehtävänään on luoda uusia suhteita kasvatustieteilijöiden kannalta kiinnostaviin tahoihin.

KOPO-VASTAAVA

Kopo-vastaava toimii Katkon yhteyshenkilönä eri tahoihin opintoasioihin liittyen. Hän vastaa opintoihin liittyvistä asioista koulutuspolitiikan osalta,  tiedottaa jäsenistöä opintoasioista ja huolehtii kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvistä asioista yhdessä TYY:n koposihteerin, hallopedien ja henkilökunnan kanssa.

KV-VASTAAVA

Kv-vastaavan pestiin kuuluu pyrkimys luoda Katkon edustajana suhteita ulkomaalaisiin Turun yliopistossa opiskeleviin kasvatustieteilijöihin. Hän edistää Katkon jäsenistön tietoutta opiskelijavaihtoihin liittyen ja kehittää Katkon kansainvälistä toimintaa järjestämällä kv-tapahtumia, jotka voivat olla vaikkapa illanviettoa vaihto-opiskelijoiden kanssa.

SIHTEERI

Sihteeri kirjoittaa Katkon hallituksen kokousten pöytäkirjat puhtaaksi. Sihteerin tärkeänä tehtävänä on huolehtia, että kaikki tehdyt päätökset tulevat kirjatuiksi selkeästi ja oikein pöytäkirjoihin.

KULTTUURIVASTAAVA

Kulttuurivastaava pyrkii edistämään Katkon jäsenten osallistumista kaikenlaisiin kulttuuritapahtumiin. Tämän takia hän seuraa Turun ja koko maan kulttuuritarjontaa ja informoi hallitusta ja jäsenistöä mahdollisesti kiinnostavista tapahtumista. Kulttuurivastaavan tehtävään kuuluu vuosittain jonkin kulttuuritapahtuman järjestäminen.

TALOUSVASTAAVA

Kun raha liikkuu, on talousvastaava sitä tarkkana seuraamassa. Talousvastaava huolehtii Katkon käteisvarannosta, maksaa Katkon laskut ja antaa käteistä ostoja varten tai maksaa myöhemmin kulut kuittia vastaan ostoja tehneelle henkilölle. Hän myös säilyttää ja arkistoi kaikki kertyneet kuitit. Vuodenvaihteessa talousvastaava tekee tilinpäätöksen.

TIEDOTUSVASTAAVA

Tiedotusvastaava huolehtii Katkon tiedotuksen toimivuudesta. Suurimmaksi osaksi tämä tarkoittaa  jäsenistölle suunnatun kasvis-listan päivittämistä ja ylläpitoa, mutta tiedotusvastaava huolehtii myös hallituksen sisäisen tiedotuksen toimivuudesta. Tämän lisäksi hän päivittää Katkon tapahtumakalenteria ja päivittää Katkon nettisivuja.

TUTOR-VASTAAVA

Tutor-vastaavan pestiin kuuluu Katkon puolesta sen huolehtiminen, että tuutortoiminta on riittävää ja laadukasta. Hän pyrkii mahdollisuuksien mukaan osallistumaan tuutoreiden valintaan ja järjestää tuutortapaamisen kasvatustieteiden laitoksen tuutorien ja Katkon hallituksen kesken. Tutor-vastaava toimii yleisesti tuutorien auttavana kätenä.

TAPAHTUMAVASTAAVA

Katkon juhlien järjestämisestä vastaa tapahtumavastaava. Juhlien järjestämiseen kuuluu monenlaista hommaa, kuten juhlista tiedottamista sekä mainontaa, tarvittavien tilojen varaamista ja tarvikkeiden hankkimista. Tapahtumavastaavalla on suurin vastuu juhlien onnistumisesta: pesti ei pidä siis sisällään pelkkää juhlintaa, vaan on täyttä työtä. Tapahtumavastaava välittää myös tietoa muiden tahojen järjestämistä juhlatapahtumista Katkon jäsenistölle.

WIRIKEVASTAAVA

Katkon ainejärjestön oman lehden Wirikkeen toimittaminen on Wirikevastaavan toimialaa. Wirikevastaava kokoaa lehdelle toimituskunnan mahdollisesti hallituksen ulkopuolisen päätoimittajan kanssa. Wirikevastaava on vastuussa lehden sisällöstä, taittamisesta ja julkaisusta yhdessä päätoimittajan ja toimituskunnan kanssa.

PROJEKTIVASTAAVA

Projektivastaavan harteilla on erilaisista isommista, erikseen sovituista projekteista vastaaminen. Hän on mukana projektien suunnittelussa ja seuraa niiden toteuttamista. Projekteja voivat olla esimerkiksi seminaarin järjestäminen tai uuden haalarimerkin hankkiminen.

INDEX-VASTAAVA

Index-vastaava on Katkon hallituksen jäsen, joka kuuluu automaattisesti myös tiedekuntajärjestö Indexin hallitukseen. Index-vastaava käy siis Katkon hallituksen kokousten lisäksi Indexin kokouksissa, jossa hän ajaa tarvittaessa Katkon etua. Katkon näkymisestä ja kuulumisesta vastaaminen Indexin tapahtumissa on index-vastaavan ominta alaa.

LIIKUNTAVASTAAVA

Liikuntavastaavan tehtävänä on järjestää liikunnallisia tapahtumia Katkon jäsenistölle. Hän myös seuraa ja tiedottaa TYY:n tai muiden tahojen liikuntatapahtumista sekä pyrkii edistämään Katkon jäsenten osallistumista näihin.

HYVINVOINTIVASTAAVA

Hyvinvointivaastaava huolehtii katkolaisten hyvinvoinnista ja tasavertaisuudesta. Hänen vastuullaan on niin koko jäsenistön kuin hallituksen sisäinenkin hyvinvointi. Hyvinvointivastaava pyrkii edistämään jäsenistön hyvinvointia esimerkiksi järjestämällä alkoholittomia ja yhdessäoloon keskittyviä tapahtumia.

YMPÄRISTÖVASTAAVA

Ympäristövastaava tiedottaa ympäristöön liittyvistä tapahtumista ja muista asioista. Hän huolehtii siitä, että toiminnan suunnittelussa ja totetutuksessa otetaan aina huomioon ekologisuus. Ympäristövastaava kannustaa jäsenistöä toimimaan ympäristön hyväksi ja välttämään sen kuormittamista.