KTL_3320 Kasvatus- ja koulutussosiologia, kevät 2021, B-vaihtoehto (vain sivuaineopiskelijoille) (Markku Vanttaja)

Viisi (5) esseekysymystä, joista kahteen (2) vastataan.

 1. Piilo-opetussuunnitelman merkitys opetuksessa
 2. Koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät
 3. Koulu rakentamassa normaaliutta ja poikkeavuutta
 4. Suomalaiset koulutussukupolvet
 5. Essee aiheesta koulutus ja sukupuoli E. Lahelman artikkeliin pohjautuen (kurssin Moodle-alueelle jaettu oppimateriaali)

KTL_3073-3019 Johdatus kasvatustieteisiin 5.10.2021 (Arto Jauhiainen)

Kaksi luentokysymystä, kaksi kirjallisuuskysymystä.

 • (Luento) Missä suhteessa Jauhiaisen luennolla käsitellyt kasvatustieteen teoriasuuntaukset eroavat toisistaan? Entä missä suhteessa niillä on yhteneväisiä piirteitä?
 • (Luento) Suppea ja laaja käsitys aikuiskasvatuksen tutkimuskohteesta. Pohdi näiden kahden käsityksen relevanssia 2020-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa.
 • (Kirjallisuus) Kuvaile tieteellinen tiedon ja tieteellisen tiedon keskeisiä tunnuspiirteitä. Konkretisoi esitystäsi kasvatustieteellisin esimerkein. Voit tukeutua vastauksessasi kirjan lisäksi Jauhiaisen ja Seppäsen luentoihin.
 • (Kirjallisuus) Erittele ja pohdi Pierre Bourdieun näkemystä koulutuksen symbolisesta vallankäytöstä.

KTL_3073 Johdatus kasvatustieteisiin 29.9.2020 (Rauno Huttunen)

 1. Siljander kirjoittaa neljästä kriteeristä, jotka tekevät vuorovaikutustilanteesta kasvatuksellisen tai opetuksellinen. Kerro miksi näiden neljän kriteerin puute estää sen, että tilanne ei yllä opetustapahtumaksi tai miksi näiden tekijöiden lakattua olemasta kyseessä ei enää ole opetuksellinen vuorovaikutus. Aukaise asiaa esimerkeillä.
 2. Millaisia kysymyksiä ja ilmiöitä koulutuspolitiikassa voi tutkia? Keksi kolme esimerkkiä.
 3. Erittele miten tiede kehittyy Thomas Kuhnin mukaan?
 4. Erittele ja pohdi Pierre Bourdieun näkemystä koulutuksen symbolisesta vallankäytöstä.

Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin 18.2.2019 (Arto Jauhiainen)

Vastaa molempiin seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitä on tieteellinen tieto?
2. Mitä tarkoitetaan käsitteellä habitus? Miten habitus, yhteiskuntaluokka ja koulumenestys liittyy toisiinsa?

Vastaa kahteen seuraavaan kysymykseen:
3. Kasvatuksen käsite
4. Erityispedagogiikan historialliset aikakaudet
5. Miten aikuiskavatus on muuttunut aikavälillä 1980-2010?

Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin 4.10.2018 (Arto Jauhiainen)

1) John Deweyn kasvatusteoria

2) Tieteellinen tieto muodollisen tiedon alalajina

3) Kokemuksellinen oppiminen ja oppimisen ohjaaminen Kolbin mukaan

4) Mitä on sivistys?

5) Erityisopetuksessa tapahtuneet muutokset peruskoulun aikana

Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin 5.9.2017 (Arto Jauhiainen)

1. Mitä on sivistys?

2. Miten peruskoulun uudistus vaikutti erityisopetukseen Suomessa?

Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin 20.2.2017 (Arto Jauhiainen)

4 esseetä:

Kirja:

 1. Tieteellinen tieto
 2. Koulutus symbolisena vallankäyttönä

Luennot:

 1. Kasvatuksen käsite
 2. Erityisopetus, integraatio & inkluusio

Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin, kirjatentti 7.4.2014 (Arto Jauhiainen)

Vastaa kahteen kysymykseen, joko 1. tai 2. JA 3. tai 4.

1. Kokeellinen kasvatustiede syntyi 1900-luvulla. Kuvaile sen keskeiset piirteet sekä eroavaisuudet aikaisempaan kasvatustieteeseen.

TAI

2. Kasvatus kriittisen teorian näkökulmasta?

JA

3. Koulutuksen esiinmarssi ja sen kritiikki modernissa maailmassa

TAI

4. Koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät modernin jälkeen

Ka2 Kasvatuspsykologia, 2018

Moodle-tentti, monivalintakysymyksiä

Ka2 Kasvatuspsykologia, 12/2015 

1. Määrittele sosiaalisen kompetenssin mittausmenetelmä (200 sanaa)

2. Määrittele sosiaalinen ahdistuneisuus (200 sanaa)

Ka3 Oppimisen, opetuksen & arvioinnin perusteet, 12/2015 (Laura Helle)

1. Selitä käsite (max 50 sanaa):

 • validiteetti
 • reliabiliteetti
 • läpinäkyvyys
 • formatiivinen arviointi

2. Essee (max 300 sanaa):

Kuvaa yhtä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää.

KTL_3320 Kasvatus- ja koulutussosiologia 18.2.2020 (Arto Jauhiainen, Anne Laiho, Hanna Nori)

Määrittele seuraavat käsitteet lyhyesti:

 1. Primaarisosialisaatio
 2. Familistinen näkökulma perheeseen
 3. Meritokratia

Esseekysymykset, vastaa kahteen

 1. x
 2. Miten virallinen koulu, informaali koulu ja fyysinen koulu rakentavat sosiaalista sukupuolta?
 3. x

Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia, 19.3.2018 (Jauhiainen/Laiho)

Määrittele tiiviisti nämä kolme käsitettä

 1. Instituutio
 2. Ideologinen professiomäärittely
 3. Sosiaalinen sukupuoli

Vastaa kahteen esseekysymykseen kumpikin omalle konseptilleen. Esseen aiheet ovat suuntaa antavia.

 1. Perhe ja sen vaikutus koulutuksessa
 2. x
 3. x

Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia, 20.3.2017 (Jauhiainen/Laiho)

Määrittele tiiviisti nämä kolme käsitettä.

 1.  Meritokratia
 2.  Konfliktiteoreettinen suuntaus kasvatussosiologiassa
 3.  Sosiaalinen sukupuoli

Vastaa kahteen esseekysymykseen kumpikin omalle konseptilleen.

 1. Sosiologinen ajattelu
 2. Koulu normaaliutta ja poikkeavuutta tuottavana instituutiona
 3. Tarkastele suomalaisia koulutussukupolvia

Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia, 20.2.2017 (Laiho/Jauhiainen)

Selitä kaikki kolme käsitettä lyhyesti, vastaustilaa yhteensä A4 -kysymyspaperin verran.

 1. Sosiaalinen fakta
 2. Inhimillisen pääoman teoria
 3. Kokemuksellinen sukupolvi

Vastaa kahteen seuraavista kysymyksistä esseellä, kumpikin vastaus omalle paperilleen.

 1. Sosialisaatio Bergerin ja Luckmannin mukaan
 2. Kuinka sosiaalisen kontrollin teoria voi selittää koulutuksen laajenemista
 3. Kuinka koulun analyyttiset kerrostumat rakentavat ja muokkaavat sukupuolta

Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia 17.3.2014

Vastaa molempiin pikkukysymyksiin:

1. Sosiaalinen fakta

2. Kokemuksellinen sukupolvi

Vastaa jompaankumpaan essee-kysymykseen

3. Koulutuksen kvalifikaatio-funktio?

4. Miten koulutuksen käytännöt ja prosessit muokkaavat, rakentavat ja uusintavat koulutuksen sukupuolia?

Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia 13.2.2014 (Arto Jauhiainen)

Mitä tarkoitetaan kaksinkertaisella piilo-opetussuunnitelmalla?

Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia, 15.4.2013

Vastaa kahteen kysymykseen, joko 1a tai 1b sekä 2a tai 2b.

1A. Funktionalistinen näkökulma koulutukseen

TAI

1B. Professioteoreettinen näkökulma ammatteihin. Käytä kirjan tai muita esimerkkejä.

JA

2A. Miten koulun käytännöt ja prosessit rakentavat ja muokkaavat sosiaalista sukupuolta?

TAI

2B. Mitä tarkoittaa kokemuksellinen sukupolvi? Esittele lisäksi suomalaiset koulutussukupolvet.

Johdatus laadulliseen tutkimukseen kasvatustieteissä, 3.10.2018 (Rauno Huttunen)

1. Teemoittele oikeustieteellisen kurssin opiskelijoiden antama kurssipalaute ja perustele teemoittelusi parhaasi mukaan. Löytyykö aineistosta saturaatiopiste?

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: