KTL_3110 Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4.2.2022 (Heikki Silvennoinen)

Vastaa näistä kolmeen.
1. Korkeakoulujen auditointi Suomessa. Mitä ja miten?
2. Suomalaisoppilaiden PISA-menestyksen trendit. Pohdi syitä kehitykselle.
3. Suomalaisen koulutuksen arviointiorganisaation muutos (toimijat) 1980-luvulta eteenpäin.
4. Arvioinnin eettiset periaatteet Atjosen Hyvä, paha arviointi -kirjan mukaan.

KTL_8649 Kasvatuksen psykologia 14.4.-16.4. (Tiina Tuijula)

Kirjoita essee aiheesta mikä tekee oppimisesta ja opiskelusta mielekästä ja mukavaa (n. 1000 sanaa).

Kc1 – Kasvatuksen historia 5.3.2014 (samassa muodossa myös uusinnassa 7.4.2014), tentaattorina Rauno Huttunen

Luentokysymykset:

 1. Miten suhtautuminen poikkeavuuteen on näkynyt erityisopetuksen historiassa?
  TAI
 2.  Pohdi luentojen pohjalta miksi voidaan väittää, että lapsuus ja nuoruus ovat historiallisesti muuttuvia ilmiöitä?
  TAI
 3. Sovella Platonin luolavertausta opetukseen tavalla tai toisella.

Kirjakysymykset:

 1. Miten kansanopetus kehittyi Suomessa 1500-1800 -luvuilla ja miten valistuksen ideat näkyvät siinä?
  TAI
 2. Kirjassa esiteltiin Snellmanin, Cleven, Cygnaeuksen, Yrjö-Koskisen, Soinisen, Topeliuksen ja Ahola-Valon ajatuksia koulutuksen näkökulmasta. Valitse yksi ja esittele hänen kasvatusajattelunsa sekä se, miten ajatukset liittyivät laajempaan 1800-luvun koulutuskeskusteluun.

KTL_8649 Kasvatuksen psykologia, 6.3.2020 (Tiina Tuijala)

Kirjoita laaja essee siitä, mitkä asiat vaikuttavat ihmisen oppimiseen. Voit valita näkökulman ja otsikoida aiheen vapaasti. Hyödynnä vastauksessasi tenttikirjallisuutta.

Kc3 Kasvatuksen psykologia, 18.4.2017 (Tiina Tuijula)

Kirja: Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava. + artikkeleita.

Kuvaile luentojen ja kirjallisuuden pohjalta, mitä on mielekäs oppiminen.

Kc4  Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 23.4.2018 (Eija Siltari)

Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen luentojen, materiaalien ja oman pohdinnan avulla.
Materiaaleina Campbellin, Hiltusen, Seppänen-Järvelä ja Huotarin artikkelit.

1. Selitä Tylerin rationaali ja sen vaikutukset opetussuunnitelmaan ja suunnitteluun.

2. Olet suunnittelijana koulutusorganisaatiossa. Tehtävänäsi on suunnitella 20op verkkokurssi aiheesta ”Kestävä kehitys 2. asteen koulutuksessa”. Miten etenet? Huom! Ei ole tarkoitus suunnitella koulutuksen sisältöjä. Käytä apuna Siltarin luentoa, Hiltusen artikkelia, sekä omaa pohdintaa.

3. Miten projekti- /hanketyöskentelyä voidaan yhdistää osaksi kehittämistyötä sekä opetusta ja millaisia haasteita ja mahdollisuuksia tähän voi liittyä?

Kc4 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 24.4.2017

Vastaa seuraaviin kolmeen kysymykseen:

 1. Selitä Tylerin rationaali ja sen vaikutukset opetussuunnitelmaan ja suunnitteluun
 2. Pohdi, mitä verkko-oppimisympäristön suunnittelussa tulee ottaa huomioon
 3. Miten projekti- /hanketyöskentelyä voidaan yhdistää osaksi kehittämistyötä sekä opetusta ja millaisia haasteita ja mahdollisuuksia tähän voi liittyä?

Kc 4 Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 18.4.2013

Vastaa seuraaviin kolmeen kysymykseen.

 1. Esittele Cerveron ja Wilsonin (2006) jaottelun pohjalta aikuiskoulutuksen suunnittelun teoreettisia traditioita.
 2. Mitä oppimisprosessiperustaisella opetussuunnitelmalla tarkoitetaan? Millaisia periaatteita sisältyy oppimisprosessiperustaisen koulutuksen suunnitteluun?
 3. Miten projekti- / hanketyöskentelyä voidaan yhdistää osaksi kehittämistyötä sekä opetusta ja millaisia haasteita ja mahdollisuuksia tähän voi liittyä?

HYÖDYNNÄ VASTAUKSISSASI SEKÄ LUENTOJA ETTÄ OPINTOJAKSON KIRJALLISUUTTA!

KTL_3110 Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi, 7.12.2020 (Heikki Silvennoinen)

Vastataan kolmeen kysymykseen.
1. PIAAC (luennot)
2. Koulutuksen arvioinnin kehitys 1980-luvulta saakka (toimijaorganisaatiot). (kirja)
3. Laadun merkitykset Harveyn ja Greenin mukaan. (luennot+kirja)
4. Arvioijan erilaiset roolit ja roolien eettiset ongelmat. (kirja)

KTL_3110 Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi, 10.12.2019 (Heikki Silvennoinen)

 1. Arvioinnin sukupolvet Lincolnin ja Guban jaottelun mukaan.
 2. Laadun merkitykset Greenin ja Harveyn mukaan.
 3. Koulutuksen arviointi Suomessa. Miten koulutuksen arvioinnin organisointi (toimijoineen) on muuttunut 1980-luvulta?
 4. Arvioijan roolit ja niihin liittyvät eettiset ongelmat.

Kc5 Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi, 19.1.2015 (Heikki Silvennoinen)

Luennot:

 1. Arvioinnin sukupolvet
 2. Laadun merkitys
 3. Efqm-malli

Kirja:

 1. Arvioinnin eettisyys
 2. Koulutuksen arvioinnin julkisuuden ongelmat

Kc6 Koulutuspolitiikka 20.3.2017 (Arto Jauhiainen)

Vastaa kahteen kysymykseen:

 1. Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun rakentumisen politiikka: sen keskeiset historialliset vaiheet, jännitteet ja yhteiskunnalliset merkitykset (luennot)
 2. Mitä on hallinta (governance /government ) ja miten se on muuttunut siirryttäessä ”uuteen” koulutuspolitiikkaan (luennot; Simola, luku 5; Ozga ym. )
 3. Miten laadunhallintaa ja arviointitoimintaa (QAE) voidaan soveltaa koulutuspolitiikassa? Mikä on ominaista Suomen koulutuspolitiikalle tässä suhteessa ja miten se nähdään meillä verrattuna muihin Euroopan maihin (Simola luku 8, Ozga, ym. luku 10)

Kc7 / Ac7 / Ec7 Proseminaari luennot 11.10.2017 (Juhani Tähtinen)

 1.  Millä perusteilla arvioisit tutkimusraportin? Pohdi myös, miten kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusraportin arviointi eroaa.
 2. A) Mikä on teorian merkitys tutkimusta tehdessä?
  B)Mitkä tekijät vaikuttavat aineistonkeruumenetelmän valintaan?
  C) Mitä on prosessikirjoittaminen ja miten sitä voi hyödyntää proseminaari tai pro gradu -työssä?

Kaikki vastaa 1. kysymykseen ja kahteen 2. kohdan kysymyksistä

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: