Erityispedagogiikan perusopinnot

Ea1 – Johdatus kasvatustieteisiin, kirjatentti 10.3.2014

Vastaa kahteen kysymykseen:

1. Profession tunnusmerkit ja erityisopetus

2. Suomalaisen erityisopetuksen erityispiirteet

3. Erityisopetus kouluorganisaation patologiana

Ea2 – Erityispedagogiikan perusteet, 14.1.2019 (Minna Kyttälä)

Vastaa kahteen kirjakysymykseen ja kahteen luentokysymykseen

Kirjakysymykset
1. Mitä kirjassa mainitulla lastensuojellullistamisella tarjoitetaan? (Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa)
2. Sosiaalinen malli (Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan)
3. Miten ammatti-ihmiset kirjan mukaan suhtautuvat vanhempiin (Tavallisen erityinen lapsi)

Luentokysymykset
1. Tehostetun ja erityisen tuen yhtäläisyydet ja erot
2. Erityiset oppimisvaikeudet
3. Keinoja yhtäläisiin koulutusmahdollisuuksiin perusopetuksen jälkeen

Ea2 – Erityispedagogiikan perusteet, 23.1.2017

1. Pohdi, millä kolmella tavalla inkluusion voisi ymmärtää.

2. Sosiaalinen malli.

Ea3 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 16.4.2018 (Joel Kivirauma)

1. Poikkeavuuden lääketieteellistymisen yhteiskunnalliset seuraukset

2. Poikkeavuuden lääketieteellistymisen synty ja vakiintuminen

Ea3 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 14.2.2018 (Joel Kivirauma)

  1. Robert K. Mertonin teoria
  2. Miten vammaisuutta kuvattiin elokuvassa?
  3. Poikkeavuuden lääketieteellistämisen yhteiskunnalliset seuraukset?

Ea3 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 15.2.2017 (Kivirauma)

  1. Kuvaile poikkeavuusteoria, joka sopii parhaiten koulumaailmaan. Esittele teoria ja perustele valintasi.
  2. Miten luennolla katsotussa elokuvassa näkyi vammaiskäsitykset?

Ea3 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä

  1. Anomiateoria poikkeavuuden selitysmallina
  2. Miten luennolla esitetyssä elokuvassa näkyi vammaisuuskäsitykset?
  3. Millaisia seurauksia poikkeavuuden lääketieteellistämisellä on yhteiskunnalle ja yksilölle?

Ea5 – Perusopintojen kirjallisuus, 9.4.2018 (Lilja Aikio)

Tentissä kysyttiin jokaisesta kirjasta kaksi kysymystä, joista valittiin toinen. Myös artikkeleista oli kaksi kysymystä, joista valittiin toinen. Tentissä vastattiin yhteensä viiteen kysymykseen.

1. A) Mitä tarkoittaa yhteiskunnan pedagogisoituminen? (Apina pulpetissa. 9.-luokan yhteisöllisyys)

2. A)Millainen merkitys ryhmällä on lapsille joilla on sosiaalis-emotionaalisia vaikeuksia? (Erityiskasvatus varhaislapsuudessa)

3. B) Miten erityisopetuksen määrä kasvaa tms? (Kirjasta Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen)

4. A) Miten ammatillisen erityisopetusta voidaan kehittää? (Kirjasta Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen)

5. A) Mitkä tekijät ennakoivat vaikeuksia lukemaan oppimisessa?
B) Työmuistin kognitiivinen merkitys? (Artikkeleista, jotka saa kurssin vastuuhenkilöltä)

PEDA8743 – Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus, 29.6.2020 (Lilja Aikio)

Jokaisesta kirjasta ja artikkelikokoelmasta kaksi kysymysvaihtoehtoa, joista toiseen eli yhteensä viiteen kysymykseen tuli vastata tentissä.

1. Mitä tarkoitetaan yhteiskunnan pedagogisoitumisella? (Apina pulpetissa)
2. Miten nationalismi ja kuurojentietoisuusliike vaikuttivat kuurojen opetukseen Suomessa? (Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen)
3. Miten ammatillista erityisopetusta voidaan kehittää? (Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen)
4. Mikä työmuistin rooli on matematiikan tehtävissä? (vastuuopettajalta saatavat artikkelit)
5. Tuen tarpeen tunnistaminen varhaiskasvatuksessa (Varhaiserityiskasvatus)