PEDA0019 Johdatus erityispedagogiikkaan, kirjatentti sivuaineilijoille, 6.4.2021 (Lilja Aikio)

Vastaa kolmeen kysymykseen:

 1. Erityisopetuksen historiallinen kehitys
 2. Pohdi vammaisuutta kulttuurisena ilmiönä
 3. Nimeämisen ja luokittelun hyödyt ja haitat
 4. Pohdi koulutuksellista inkluusiota

PEDA0012 – Erityispedagogiikan perusteet, 16.11.2020 (Aikio ja Kaunisto)

Vastaa yhteen kirjakysymykseen ja yhteen luentokysymykseen:

Kirjakysymykset
1. Kuvaile perhelähtöisen toimintakulttuurin ja asiantuntijalähtöisen toimintakulttuurin eroja
2. Olet neuvolassa asiantuntijana. Sinun tehtävänäsi on valmentaa vanhempia sikiöseulonnoista saatujen tulosten vastaanottamiseen. Millaisia tietoja vanhemmille tulee antaa erityispedagogisesta tulokulmasta käsin?

Luentokysymykset
1. Miten vammaisten itsemääräämisoikeutta voi edistää?
2. Kerro yksilökohtaisen oppilashuollon toimintaperiaatteista. Miten ne eroavat yhteisöllisen oppilashuollon toimintaperiaatteista?

Ea2 – Erityispedagogiikan perusteet, 14.1.2019 (Minna Kyttälä)

Vastaa kahteen kirjakysymykseen ja kahteen luentokysymykseen

Kirjakysymykset
1. Mitä kirjassa mainitulla lastensuojellullistamisella tarjoitetaan? (Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa)
2. Sosiaalinen malli (Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan)
3. Miten ammatti-ihmiset kirjan mukaan suhtautuvat vanhempiin (Tavallisen erityinen lapsi)

Luentokysymykset
1. Tehostetun ja erityisen tuen yhtäläisyydet ja erot
2. Erityiset oppimisvaikeudet
3. Keinoja yhtäläisiin koulutusmahdollisuuksiin perusopetuksen jälkeen

Ea2 – Erityispedagogiikan perusteet, 23.1.2017

1. Pohdi, millä kolmella tavalla inkluusion voisi ymmärtää.

2. Sosiaalinen malli.

PEDA0046 Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 25.2.2022 (Lilja Aikio)

Luento kysysmys
Vastaa toiseen seuraavista kysymyksistä:
a) Valitse jokin poikkeavuusteoria ja sovella sitä tämän päivän koulumaailmaan tai suomalaiseen yhteiskuntaan.
TAI
b) Poikkeavuuden mahdolliset myönteiset vaikutukset ?

Tenttikirjallisuus
Vastaa toiseen seuraavista kysymyksistä:
a) Poikkeavuuden lääketieteellistämisen/medikalisoinnin seuraukset
TAI
b) Mitkä sosiaaliset ja historialliset tekijät edistivät poikkeavuuden medikalisointia?

PEDA0046 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 19.02.2021 (Lilja Aikio)

2 kysymystä luennoista, toiseen vastataan:
1. Miten soveltaisit Durkheimin ja Mertonin anomiateorioita tämän päivän koulumaailmaan tai suomalaiseen yhteiskuntaan?
2. Poikkeavuuden mahdolliset myönteiset puolet

2 kysymystä tenttikirjasta, toiseen vastataan:
1. Poikkeavuuden lääketieteellistämisen/medikalisoinnin seuraukset
2. Mitkä sosiaaliset ja historialliset tekijät edistivät poikkeavuuden medikalisointia?

Ea3 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 16.4.2018 (Joel Kivirauma)

1. Poikkeavuuden lääketieteellistymisen yhteiskunnalliset seuraukset

2. Poikkeavuuden lääketieteellistymisen synty ja vakiintuminen

Ea3 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 14.2.2018 (Joel Kivirauma)

 1. Robert K. Mertonin teoria
 2. Miten vammaisuutta kuvattiin elokuvassa?
 3. Poikkeavuuden lääketieteellistämisen yhteiskunnalliset seuraukset?

Ea3 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 15.2.2017 (Kivirauma)

 1. Kuvaile poikkeavuusteoria, joka sopii parhaiten koulumaailmaan. Esittele teoria ja perustele valintasi.
 2. Miten luennolla katsotussa elokuvassa näkyi vammaiskäsitykset?

Ea3 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä

 1. Anomiateoria poikkeavuuden selitysmallina
 2. Miten luennolla esitetyssä elokuvassa näkyi vammaisuuskäsitykset?
 3. Millaisia seurauksia poikkeavuuden lääketieteellistämisellä on yhteiskunnalle ja yksilölle?

Ea5 – Perusopintojen kirjallisuus, 9.4.2018 (Lilja Aikio)

Tentissä kysyttiin jokaisesta kirjasta kaksi kysymystä, joista valittiin toinen. Myös artikkeleista oli kaksi kysymystä, joista valittiin toinen. Tentissä vastattiin yhteensä viiteen kysymykseen.

1. A) Mitä tarkoittaa yhteiskunnan pedagogisoituminen? (Apina pulpetissa. 9.-luokan yhteisöllisyys)

2. A)Millainen merkitys ryhmällä on lapsille joilla on sosiaalis-emotionaalisia vaikeuksia? (Erityiskasvatus varhaislapsuudessa)

3. B) Miten erityisopetuksen määrä kasvaa tms? (Kirjasta Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen)

4. A) Miten ammatillisen erityisopetusta voidaan kehittää? (Kirjasta Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen)

5. A) Mitkä tekijät ennakoivat vaikeuksia lukemaan oppimisessa?
B) Työmuistin kognitiivinen merkitys? (Artikkeleista, jotka saa kurssin vastuuhenkilöltä)

PEDA8743 Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus (sivuaineopiskelijoille) 13.4.2021 (Lilja Aikio)

1. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa -ysiluokan yhteisöllisyys.

A) Mitä yhteiskunnan pedagogisoitumisella tarkoitetaan?
TAI
B) Miten koulun nähdään tuottavan pakkoyksilöllisyyttä oppilaissa?

2. Kivirauma, J. (toim.) Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. 

A) Miten nationalismi ja kuurotietoisuusliike vaikuttivat kuurojen opetukseen Suomessa?
TAI
B) Mitkä eri syyt ovat vaikuttaneet erityisoppilaiden määrän muutoksiin?

3. Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. 

A) Keinoja ammatillisen erityisopetuksen kehittämiseen?
TAI
B) Monikulttuurisen opetuksen haasteita?

4. Oppimisvaikeuksiin liittyvät artikkelit. 

A) Mitkä tekijät ennakoivat vaikeuksia lukemaan oppimisessa?
TAI
B) Työmuistin harjoittamisen vaikutukset matemaattisiin taitoihin?

5. Pihlaja, P. & Viitala, R. 2018. Inklusiivinen varhaiserityiskasvatus. 

A) Mitä inklusiivisen varhaiskasvatuksen ekosysteemisellä mallilla tarkoitetaan?
TAI
B) Tuen tarpeiden tunnistaminen varhaiskasvatuksessa.

PEDA8743 – Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus, 29.6.2020 (Lilja Aikio)

Jokaisesta kirjasta ja artikkelikokoelmasta kaksi kysymysvaihtoehtoa, joista toiseen eli yhteensä viiteen kysymykseen tuli vastata tentissä.

1. Mitä tarkoitetaan yhteiskunnan pedagogisoitumisella? (Apina pulpetissa)
2. Miten nationalismi ja kuurojentietoisuusliike vaikuttivat kuurojen opetukseen Suomessa? (Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen)
3. Miten ammatillista erityisopetusta voidaan kehittää? (Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen)
4. Mikä työmuistin rooli on matematiikan tehtävissä? (vastuuopettajalta saatavat artikkelit)
5. Tuen tarpeen tunnistaminen varhaiskasvatuksessa (Varhaiserityiskasvatus)

Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus (PEDA8743-3004) 27.4.2023 (Lilja Aikio)

5 esseemuotoista kysymystä, yksi kustakin kirjasta. Kysymysvaihtoehtoja mm. seuraavat:

 1. Etnografisen tutkimuksen mahdolliset hyödyt ja haitat?
 2. Mistä rakentuu inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtajuus?
 3. Miten asenneilmapiiriä voidaan muuttaa liittyen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin?
 4. Mitä kehittämisen kohteita erityisen tuen järjestämisessä esiintyy ammattikoulussa?
 5. Miten jaettu toimijuus rakentuu vammaisten sosiaalityössä?

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: