Erityispedagogiikan aineopinnot

PEDA0018 / ERIT1016 Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen, 9.4.2021 (Heikki Kaunisto)

(Uusintakotitentti) Tenttikysymykset, joista molempiin vastataan:

1. Mitä on hyvä elämä erityispedagogisesta näkökulmasta ja miten sitä voidaan tavoitella elämänkaaren eri vaiheissa? (max. 500 sanaa)

2. Mitä tulee ottaa huomioon CP-vammaisen nuoren opetusta suunniteltaessa? (max. 400 sanaa)

PEDA0018 / ERIT1016, Laaja-alaiset kehityksen ja oppimisen haasteet sekä tukeminen, 5.3.2021 (Heikki Kaunisto)

(Kotitentti Moodlessa) Tenttikysymykset, joista molempiin vastataan:

1. Mitä on hyvä elämä erityispedagogisesta näkökulmasta ja miten sitä voidaan tavoitella elämänkaaren eri vaiheissa? (max. 500 sanaa)

2. Pohdi materiaalin pohjalta millaista neuropsykologista tietoa kasvatuksen ja opetuksen tueksi tarvitaan. (max. 400 sanaa)

PEDA0015 Kielen ja kommunikaation haasteet ja tukeminen, 15.10.2020 (Sonia Lempinen)

1. Millaisin erityispedagogisin keinoin tuet lievän kehityksellisen kielihäiriön diagnoosin saanutta ekaluokkalaista?
2. Pohdi kielen ja kommunikoinnin haasteiden seulontaa, sekä tukimenetelmien valintaperiaatteita erityispedagogisesta näkökulmasta.
3. Millaisin kriteerein parhaiten soveltuva AAC – menetelmä valitaan?

Ec5 Erityiset oppimisvaikeudet 25.1.2016

Kirja:

 1. Mitä tarkoitetaan ilmaisulla ”assesment for learning”?
 2. Mitä tarkoitetaan oppimisvaikeuksien sosiaalisella ulottuvuudella?

Luennot:

 1. Kuvaile oppimisen taitoja ja mitkä ovat keskeisiä asioita niiden tukemisessa.
 2. Kuvaile matemaattisten taitojen kehitystä ja matemaattisten oppimisvaikeuksien variaatioita.

Ec6 / Ero9 – Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus (tentti kevät 2013)

 1. Miten kehitysvammaisten omatoimisuuden kehittymistä voidaan tukea?
 2. Mitä tulee ottaa huomioon näkövammaisten opetusta suunniteltaessa?
 3. Pohdi ja kerro millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on ADHD – ja Aspergerin syndrooma henkilöiden kuntoutuksessa ja opetuksessa?

Ec5 / Ero 10 – Oppimisvaikeudet (tentti kevät 2013)

 1. Mitä tarkoitetaan oppimisella taitona ja mitkä ovat tukea tarvitsevien oppijoiden oppimisen tukemisen keskeiset
  periaatteet yksilö- ja ryhmätasolla?
 2. Kenellä on matematiikan oppimisvaikeus? Kuvaile, millä eri tavoin asiaa voidaan lähestyä. Vertaile ja arvioi kriittisesti näitä lähestymistapoja. Pohdi asiaa erityisesti yksilön (=hänen, jolle matematiikka tuottaa vaikeuksia) näkökulmasta.

Ec7 / Ac7 / Kc7 Proseminaari luennot 11.10.2017 (Juhani Tähtinen)

 1.  Millä perusteilla arvioisit tutkimusraportin? Pohdi myös miten kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusraportin arviointi eroaa.
 2. A) Mikä on teorian merkitys tutkimusta tehdessä?
  B) Mitkä tekijät vaikuttavat aineistonkeruumenetelmän valintaan?
  C) Mitä on prosessikirjoittaminen ja miten sitä voi hyödyntää proseminaari tai progradu -työssä?

(Kaikki vastaa 1. kysymykseen ja kahteen 2. kohdan kysymyksistä)

ePEDA8 – Koulutuksen hallinto ja kehittäminen 13.11.2017 (Laiho/Jauhiainen)

– Koulutuksen ohjauskenttä, sen muodot ja keskeiset toimijat päätehtävineen
– Oppilaan arviointi
– Kurinpito menetelmät eri koulutusasteella
– Salassapitovelvollisuuden vaikutus opettajan työhön