Nykyinen OPS (2022-2024)

KTL_3086 Koulutuksen hallinto ja kehittäminen, 5.12.2022 (Anne Laiho) Opettajan pedagogiset opinnot

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:
1. Tarkastele suomalaisen koulutuksen julkishallinnollisia ohjausvälineitä.
2. Kerro pääpiirteissään, miten erityinen tuki ja oppilashuolto on järjestetty Suomessa eri koulutusasteilla.
3. Tarkastele millaisia haasteita koulun/koulutuksen kehittämiseen liittyy.

Vanhemmat opetussuunnitelmat

Aa1 Johdatus aikuiskasvatustieteeseen, kirjatentti 8.10.2018 (Risto Rinne)

1. Akateemiset huomiotaloudessa?

2. Koulutuksen ja oppimisen marginaalissa?

Aa1 Johdatus aikuiskasvatustieteeseen, kirjatentti 4.12.2017 (Risto Rinne)

 1. Koulu ja kännykät – Tietokapitalismi luokkahuoneessa
 2.  Vammaisten koulutuksen ja työelämän biopolitiikan kritiikki

Aa1 Johdatus aikuiskasvatustieteeseen, kirjatentti 15.5.2017, (Risto Rinne)

Kirjat:

 1. Brunila, K., Onnismaa J. & Pasanen, H. (toim.) 2015. Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa.
 2. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (toim.) 2014. Marginaalin voima! Aikuiskasvatustieteen vuosikirja 51.

Tenttikysymykset:

 1. ”Kun mikään ei riitä” -akateeminen kykyminuus puntarissa
 2. Vammaisten koulutuksen ja työelämän bipolitiikan kritiikki

Aa1 Johdatus kasvatustieteisiin syksy 2015, kirjatentti (Risto Rinne)

1. Thomas Moren ja Johan Comeniuksen näkemykset elämänlaajuiseen oppimiseen ja eurooppalaisen kasvatuksen perinteeseen

2. Aikuiskoulutustutkimuksen haasteet 2000-luvulla Rinteen mukaan

Aa1 Johdatus kasvatustieteisiin 22.10.2009

Vastaa neljään kysymykseen

1. Perustele kasvatustieteen oikeutus itsellisenä tieteenä.

2. Mikael Soininen herbartilaisuuden kannattajana / edustajana.

3. Mitä on ikä ja miten sen perusteella voidaan määritellä aikuisuus?

4. Paradigmat ja erityispedagogiikka.

5. Konstruktivismi oppimiskäsityksenä.

Aa2 Aikuiskasvatuksen psykologia 11.4.2018 (Nina Haltia)

Moodle-tentti, vastausaikaa 48h. Tentissä kolme essee vaihtoehtoa, joista vastataan kahteen.

1. Mitä tarkoittaa ajattelun moninäkökulmaisuus ja miten sellainen ajattelu kehittyy? Voit itse rajata, tarkasteletko asia laajemmin tai jonkin tietyn teeman kautta, mutta perustele tai kuvaile tämä rajaus tekstissäsi jotenkin. (Vastauksen pituus maksimissaan 500 sanaa.)

2. Millaisia erilaisia rooleja käsityksillä voi olla oppimisessa ja miten ne vaikuttavat tai ovat läsnä oppimisprosesseissa? Voit itse rajata, mistä näkökulmasta asiaa tarkastelet, mutta perustele tai kuvaile tämä rajaus tekstissäsi jotenkin. (Vastauksen pituus maksimissaan 500 sanaa.)

3.Valitse sellainen teema tai asiakokonaisuus, joka tällä kurssilla ja siihen liittyvissä materiaaleissa oli erityisesti sinua kiinnostava tai josta koit oppivasi jotain uutta. Kerro, mitä opit tästä teemasta ja millaisen käsityksen siitä itsellesi muodostit. Voit valita jonkin rajatun teema-alueen, jota käsittelet ja jäsennät esseevastauksessasi. (Vastauksen pituus maksimissaan 500 sanaa.)

Aa2 Aikuiskasvatuksen psykologia 4.4.2017 (Nina Haltia)

Moodle-tentti, vastausaikaa 48h.

Tentti koostuu kahdesta esseekysymyksestä, joihin kumpaankin vastaus saa olla enintään 500 sanan pituinen. Kannattaa kirjoittaa vastaus ensin Word-tiedostoksi, jolloin sitä on kirjoittamisen kuluessa helpompi muokata ja myös sanamäärää pystyy kätevästi seuraamaan. Kiinnitä huomiota vastauksen jäsennykseen ja selkeyteen. Lähdeviitteet voit halutessasi merkitä tekstiin, mutta niitä ei ole pakko käyttää. Jos et käytä lähdeviitteitä, osoita kuitenkin tekstissäsi, mihin kurssimateriaalin artikkeliin/arteikkeleihin vastauksesi perustuu.

1. Eeva Kallion toimittamaan Ajattelun kehitys aikuisuudessa -kirjan johtoajatuksena on ajattelun kehittyminen aikuisuudessa kohti moninäkökulmaisuutta. Mitä ajattelun moninäkökulmaisuus tarkoittaa ja miten sellainen ajattelu kehittyy? (Vastauksen pituus max. 500 sanaa)

2. Valitse sellainen teema tai asiakokonaisuus, joka tällä kurssilla ja siihen liittyvissä materiaaleissa oli erityisesti sinua kiinnostava tai josta koit oppivasi jotain uutta. Kerro, mitä opit tästä teematsa ja millaisen käsityksen siitä itsellesi muodostit. Voit valita jonkin rajatun teema-alueen, jota käsittelet tai jäsennät esseevastauksessasi. (Vastauksen pituus max. 500 sanaa)

Aa4 Aikuiskoulutuksen sosiologia 29.1.2018 (Anne Laiho)

1. Kirjoita essee aiheesta: Funktionalistien ja konfliktiteoreetikkojen näkemyksiä yhteiskunnasta ja koulutuksesta. Esittele molempien näkemysten yhteydessä tutkimus, joka ponnistaa kyseisestä lähestymistavasta.

2. Pierre Bourdieun keskeisiä käsitteitä ovat: kenttä, pääoma ja habitus. Kuvaile mitä nämä käsitteet tarkoittavat ja miten ne Bourdieun teorian mukaan liittyvät oppilaan koulussa menestymiseen.

3. Esittele Mannheimin sukupuoliteorian pääpiirteet ja kuvaile pääpiirteittäin suomalaiset koulutussukupolvet ja mitä koulutus on merkinnyt eri sukupolvien edustajille.

4. Miten sosiaalinen sukupuoli voidaan ymmärtää? Tarkastele myös, miten sukupuolta tuotetaan ja muokataan koulutuksen ja työelämän käytännöissä.

Aa4 Aikuiskoulutuksen sosiologia 30.1.2017 (Vanttaja/Laiho)

Tentissä vastattiin kahteen kysymykseen neljästä aiheesta, jotka olivat suurin piirtein tässä muodossa:

 1. Funktionalistien ja konfliktiteoreetikkojen näkemykset koulutuksesta ja yhteiskunnasta.
 2. Kirjoita essee aiheesta syrjäytyneisyys ja marginaalisuus.
 3. Pääoma, kenttä ja habitus. Sosiaalinen asema ja koulu?
 4. Sukupuoli ja koulun käytännöt.

Aa4 Aikuiskasvatuksen sosiologia 7.4.2014 (Anne Laiho)

 1. Luento
  1.  Miten sosiologinen ajattelu eroaa arkipäivän ajattelusta? Luettele esimerkkejä liittyen koulutukseen ja kasvatukseen.
 2. Kirja (Field; Lifelong learning and the new educational order)
  1. Miten elinikäisestä oppimisesta tuli ylikansallinen agenda/poliittinen tavoite? (lyhyt historiallinen katsaus idean syntyyn ja keskeisiin toimijoihin) (luku 1)
  2. Millaisia ideoita tutkijat Ulrich Beck ja Anthony Giddens liittävät käsitteeseen moderni refleksiivisyys? (luku 2)
  3. Tarkastele aikuiskoulutuksen ja syrjäytymisen (social exclusion) yhteyttä (luku 4)
  4. Millaista koulutusta Fieldin mukaan tarvitaan tulevaisuuden oppimisyhteiskunnassa? (luku 5)

Aa5 Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti, syksy 2009

KIRJAT:

1. Sennett, R. (2002) Työn uusi järjestys. Miten uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta

2. Rinne, R. & Vanttaja, M.(1999) Suomalaista aikuiskoulutuspolitiikkaa: muutoksia ja jännitteitä 1980- ja 1990-luvuilla.

3. Engeström, Y. (2004) Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. sivut 1-132 JA ARTIKKELIT: a) Illeris, K. (2006) Elinikäinen oppiminen ja matalasti koulutetut. Aikuiskasvatus 1/2006, 4-13

JA b) Tuomisto, J. 1998. Keskitetystä aikuiskoulutussuunnittelusta markkinoiden ohjaukseen – ja takaisin. Aikuiskasvatus 4/1998, 268- 280

JA c) Bron, A. (2005) Paradigm Change in Adult Education Research. Teoksessa A. Heikkinen (toim.) Aikuiskasvatuksen tutkimuspolut. Kansanvalistusseura, 18-34

JA d) Salo, P.(2007) On the Futures on Liberal Adult Education in the Era of Lifelong Learning. Teoksessa R. Rinne, A. Heikkinen & P. Salo (eds.) Adult Education– liberty, Fraternity, Equality. Nordic views on lifelong learning. Suomen Kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 28, 341-358. Vastaa kolmeen kysymykseen

1. Esittele ekspansiivisen oppimisen teoreettisia lähtökohtia sekä oppimisprosessin eri vaiheita työn organisoinnin näkökulmasta

2. Tarkastele Sennetin kirjaan tukeutuen ”työn uuden järjestyksen” ilmenemismuotoja ja taustatekijöitä 3. Illeris toteaa artikkelissaan, monet matalasti koulutetut ja muut vaikeissa työmarkkina-asemissa olevat tiedostavat koulutuksen tärkeyden, mutta ovat haluttomia osallistumaan aikuiskoulutukseen. Mistä tämä ristiriita hänen mukaansa johtuu ja miten aikuiskoulutusta tulisi kehittää, jotta nämä ryhmät saataisiin nykyistä paremmin motivoitua koulutukseen?

4. Tarkastele Bronin artikkeliin tukeutuen aikuiskoulutuksen paradigman muutosta.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: