Ac1 Aikuiskasvatuksen historia 16.4.2013:
Vastaa yhteen luentokysymykseen!
1a. Miten suhtautuminen poikkeavuuteen on näkynyt erityiskasvatuksen historiassa?
1b. Miten lasten ja aikuisten kasvatusnäkemys on näkynyt lasten / aikuisten kasvatuksessa historiasta
nykypäivään.
1c. Esittele kolme Aristoteleen hyvettä, jotka ovat tärkeimpiä opettajan etiikan kannalta. Havainnollista
esimerkein.
Vastaa yhteen kirjallisuuskysymykseen!
2a. Lang, T. 2010: Miten sukupuolinäkökulma on näkynyt kansansivistyksessä ja poliittisissa teksteissä 1800-
lukujen ja 1900 – lukujen vaihteessa?
2b. Pellinen, P. 2001: Mitä tarkoitetaan aikuiskasvatuksen ammatillistumisella? Kuinka se ilmenee
suomalaisessa aikuiskasvatuksessa?

Ac1 ja Kc1 Aikuiskasvatuksen historia/ Kasvatuksen historia 6.3.2013:
1. Käytä Platonin luolavertausta opetuksessa tavalla tai toisella.
(Molemmilla pääaineilla oli siis sama kysymys tentissä.)

Ac1 Aikuiskasvatuksen historia 3.3.2011:
Vastaa kahteen kysymykseen, 1. kysymys on pakollinen luentokysymys!
1. PAKOLLINEN: Valitse 1 tai useampi luennon teemoista ja selitä niiden avulla miksi ja miten
kasvatushistorialliset tulkinnat muuttuvat.
2. Making the people fit for democracy: Kansanvalistamisen tavoitteet ja päämäärät. Mikä rooli
Kansanvalistusseuralla?
3. Pellinen: Mitä tarkoitetaan aikuiskasvatuksen ammatillistumisella? Kuinka se ilmenee suomalaisessa
aikuiskasvatuksessa?

Ac4 Aikuiskoulutuksen suunnittelu 2.5.2011:
1. Mitkä ovat aikuiskoulutuksen suunnittelussa huomioitavia kehystekijöitä? Millä tavalla
aikuiskoulutuspolitiikka ja koulutusmarkkina-ajattelu ovat vaikuttaneet näihin kehystekijöihin?
2. Tarkastele ja vertaile opetusteknologista/systeemiteoreettista suunnittelumallia ja osallistujakeskeistä
suunnittelumallia.
3. Esittele Cerveron & Wilsonin (2006) jaottelun pohjalta aikuiskoulutuksen suunnittelun teoreettisia
traditioita.

Ac4 Aikuiskoulutuksen suunnittelu 23.4.2014 (Anne Laiho):

1. Mitä oppimisprosessiperustaisella opetussuunnitelmalla tarkoitetaan?

2. Millaisia periaatteita liittyy oppimisprosessiperustaisen koulutuksen suunnitteluun?

4. Mikä on Tylerin rationaali ja mitä sillä tarkoitetaan? Miten se on vaikuttanut opetukseen?

5. Millaisia erityispiirteitä liittyy työssä ja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ja sen suunnitteluun?

AIKK0021 Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen arviointi, 8.12.20 (Mirva Heikkilä):

Moodletentti. Vastaa molempiin kysymyksiin.

1. Mitä Varjo, Simola ja Rinne tarkoittavat, kun he puhuvat koulutuksen arvioinnista hallintana?

2. Kuvitellaan, että kuulut arviointiasiantuntijoiden ryhmään, jonka tehtäväksi on annettu käynnistää ja toteuttaa itsearviointi- ja laadunhallintaprosessi eräässä kansalaisopistossa kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti. Toimeksiantaja on kansalaisopiston ylläpitäjä, joka haluaa ryhmältänne suunnitelman siitä, miten aiotte toteuttaa saamanne tehtävän. Toimeksiantajalta kuulette, että opistossa on jo aikaisemmin osallistuttu erilaisiin arviointeihin, joista on osin huonoja kokemuksia.

Kirjoita suunnitelma, joka vakuuttaa toimeksiantajan siitä, että tällä kertaa prosessista tulee onnistunut. Aloita suunnitelman kirjoittaminen listaamalla sellaisia todennäköisiä ongelmia, joita aikaisempiin arviointeihin on sisältynyt. Jatka sitten kertomalla, miten tämä ryhmä tulee saamansa tehtävän toteuttamaan. Toimeksiantaja on kiinnostunut mm. seuraavista teemoista:
– itsearviointiprosessin ja laadunhallintatyön lähtökohdat ja periaatteet
– prosessin toteutus: käynnistys, eteneminen, eri vaiheet
– miten varmistetaan arviointitiedon hyödyntäminen?
– millaisia valtasuhteisiin, arvokysymyksiin ja/tai etiikkaan liittyviä ongelmia itsearviointiin ja laadunhallintaan voi ennakoida liittyvän?

Ac5 Aikuiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen arviointi: Ryhmätentti 12.12.2017 (Annukka Jauhiainen)

1. Kertokaa, milliaisilla syillä voidaan perustella 1) aikuiskoulutuksen, 2) aikuisopiskelun ja 3) aikuisväestön osaamisen arviointia?
Pyrkikää löytämään mahdollisimman monipuoliset perustelut.

2. Toinen tehtävä on soveltava tehtävä. Kuvitellaan, että kuulut arviointiasiantuntijoiden ryhmään, jonka tehtäväksi on annettu käynnistää itsearviointi- ja laadunhallintaprosessi eräässä aikuiskoulutusorganisaatiossa. Toimeksiantaja on aikuiskoulutusorganisaation ylläpitäjä, joka haluaa ryhmältänne suunnitelman siitä, miten aiotte toteuttaa saamanne tehtävän. Toimeksiantajalta kuulette, että aikuiskoulutusorganisaatiossa on jo aikaisemmin osallistuttu erilaisiin arviointeihin, joista on ristiriitaisia, osin huonoja kokemuksia.

Kirjoita suunnitelma, joka vakuuttaa toimeksiantajan siitä, että tällä kertaa prosessista tulee onnistunut. Aloita suunnitelman kirjoittaminen listaamalla sellaisia todennäköisiä ongelmia, joita aikaisempiin arviointeihin on sisältynyt. Jatka sitten kertomalla, miten tämä ryhmä tulee saamansa tehtävän toteuttamaan. Toimeksiantaja on kiinnostunut mm. seuraavista teemoista:

-itsearviointiprosessin ja laadunhallintatyön lähtökohdat ja periaatteet

– prosessin toteutus: käynnistys, eteneminen, eri vaiheet

– miten varmistetaan arviointitiedon hyödyntäminen?

– millaisia valtasuhteisiin, arvokysymyksiin ja/tai etiikkaan liittyviä ongelmia itserviointiin ja laadunhallintaan voi ennakoida liittyvän?

Ac5 Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen arviointi 7.12.2010:

VASTAA YHTEENSÄ KOLMEEN.
Yhteiset luennot: vastaa yhteen.

  1. Koulutuksen arviointi Suomessa. Arviointitahot eri tasoilla.
  2. Vertaile itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin hyötyjä ja ongelmia.
  3. Oppilaan arvioinnin historialliset kehityssuunnat. 2000-luvun alun suomalaisen arviointikulttuurin suunta?

Eriytyvä osuus: vastaa kahteen.

  1. Millä tavalla ja mistä syystä aikuiskoulutusta arvioidaan kansallisella tasolla?
  2. Miten asiakkuusnäkökulma näkyy laatuajattelussa? Miten se vaikuttaa aikuiskoulutuksen ja
    korkeakoulutuksen laadun arviointiin ja hallintaan?
  3. Osallistut aikuisoppilaitoksen itsearvioinnin toteutukseen. Miten itsearvioinnin prosessi mielestäsi hoidetaan? Mitkä lähtökohdat ja periaatteet tulee ottaa huomioon? Kuinka itsearviointi kohdistetaan?

Ac6 Aikuiskoulutuspolitiikka 19.1.2015 (Markku Vanttaja):

1. Luennoissa esiteltiin 8 vallankäytön tapaa. Esittele nämä lyhyesti ja anna jokaisesta esimerkit.

2. Kirjoita yleisönosastokirjoitus jostakin aikuiskoulutuspolitiikkaan liittyvästä kysymyksestä luentojen ja/tai kirjojen perusteella.

3. Aikuiskoulutus työttömyyden hallintakeinona (essee)

Ac6 Aikuiskoulutuspolitiikka 14.12.2016 (Markku Vanttaja):

1. Vallankäytön kahdeksan eri muotoa (luennot)

2. Aikuiskoulutuksen muotoutuminen 1800-luvulta tähän päivään asti (luennot)

3. Keksi itsellesi oma tenttikysymys ja vastaa siihen (essee)

4. Kerro Toni Kosusen väitöskirjan päätutkimustulokset

Ac7/Kc7/Ec7 Proseminaari luennot 11.10.2017 (Juhani Tähtinen)

1) Millä perusteilla arvioisit tutkimusraportin? Pohdi myös miten kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusraportin arviointi eroaa.

2A) Mikä on teorian merkitys tutkimusta tehdessä?

2B) Mitkä tekijät vaikuttavat aineistonkeruumenetelmän valintaan?

2C) Mitä on prosessikirjoittaminen ja miten sitä voi hyödyntää proseminaari tai pro gradu -työssä?

(Kaikki vastaa 1. kysymykseen ja kahteen 2. kohdan kysymyksistä)

AIKK0050 Oppiminen läpi elämän, 12.-14.10.2022 (Tiina Tuijala)
Linda ja Anton ovat molemmat työskennelleet saman työnantajan palveluksessa noin 20 v, molemmat suunnilleen samanlaisessa tehtävässä samalla tehtävänimikkeellä. Anton osallistuu moniin työnantajan tarjoamiin vapaaehtoisiinkin lisäkoulutuksiin ja -tapahtumiin ja vapaa-ajallaankin käy pari kertaa viikossa vapaan sivistystyön harrastekursseilla. Linda sen sijaan ei ole ollut nuoruusiän jälkeen juurikaan innostunut uusista koulutuksista eikä osallistu vapaa-aikanaan mihinkään ohjattuun kurssitoimintaan. Pohdi kasvatus- ja kehityspsykologisen teoriatiedon avulla, mitä psykologisia selitystekijöitä tälle Lindan ja Antonin suhtautumiseroille voidaan löytää.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: