Aikuiskasvatustieteen aineopinnot

Ac1 Aikuiskasvatuksen historia 16.4.2013:
Vastaa yhteen luentokysymykseen!
1a. Miten suhtautuminen poikkeavuuteen on näkynyt erityiskasvatuksen historiassa?
1b. Miten lasten ja aikuisten kasvatusnäkemys on näkynyt lasten / aikuisten kasvatuksessa historiasta
nykypäivään.
1c. Esittele kolme Aristoteleen hyvettä, jotka ovat tärkeimpiä opettajan etiikan kannalta. Havainnollista
esimerkein.
Vastaa yhteen kirjallisuuskysymykseen!
2a. Lang, T. 2010: Miten sukupuolinäkökulma on näkynyt kansansivistyksessä ja poliittisissa teksteissä 1800-
lukujen ja 1900 – lukujen vaihteessa?
2b. Pellinen, P. 2001: Mitä tarkoitetaan aikuiskasvatuksen ammatillistumisella? Kuinka se ilmenee
suomalaisessa aikuiskasvatuksessa?

Ac1 ja Kc1 Aikuiskasvatuksen historia/ Kasvatuksen historia 6.3.2013:
1. Käytä Platonin luolavertausta opetuksessa tavalla tai toisella.
(Molemmilla pääaineilla oli siis sama kysymys tentissä.)

Ac1 Aikuiskasvatuksen historia 3.3.2011:
Vastaa kahteen kysymykseen, 1. kysymys on pakollinen luentokysymys!
1. PAKOLLINEN: Valitse 1 tai useampi luennon teemoista ja selitä niiden avulla miksi ja miten
kasvatushistorialliset tulkinnat muuttuvat.
2. Making the people fit for democracy: Kansanvalistamisen tavoitteet ja päämäärät. Mikä rooli
Kansanvalistusseuralla?
3. Pellinen: Mitä tarkoitetaan aikuiskasvatuksen ammatillistumisella? Kuinka se ilmenee suomalaisessa
aikuiskasvatuksessa?
Ac4 Aikuiskoulutuksen suunnittelu 2.5.2011:
1. Mitkä ovat aikuiskoulutuksen suunnittelussa huomioitavia kehystekijöitä? Millä tavalla
aikuiskoulutuspolitiikka ja koulutusmarkkina-ajattelu ovat vaikuttaneet näihin kehystekijöihin?
2. Tarkastele ja vertaile opetusteknologista/systeemiteoreettista suunnittelumallia ja osallistujakeskeistä
suunnittelumallia.
3. Esittele Cerveron & Wilsonin (2006) jaottelun pohjalta aikuiskoulutuksen suunnittelun teoreettisia
traditioita.

Ac4 Aikuiskoulutuksen suunnittelu 23.4.2014 (Anne Laiho):

1. Mitä oppimisprosessiperustaisella opetussuunnitelmalla tarkoitetaan?

2. Millaisia periaatteita liittyy oppimisprosessiperustaisen koulutuksen suunnitteluun?

4. Mikä on Tylerin rationaali ja mitä sillä tarkoitetaan? Miten se on vaikuttanut opetukseen?

5. Millaisia erityispiirteitä liittyy työssä ja työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ja sen suunnitteluun?

Ac5 Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen arviointi 7.12.2010:

VASTAA YHTEENSÄ KOLMEEN.
Yhteiset luennot: vastaa yhteen.
1. Koulutuksen arviointi Suomessa. Arviointitahot eri tasoilla.
2. Vertaile itsearvioinnin ja ulkoisen arvioinnin hyötyjä ja ongelmia.
3. Oppilaan arvioinnin historialliset kehityssuunnat. 2000-luvun alun suomalaisen arviointikulttuurin
suunta?
Eriytyvä osuus: vastaa kahteen.
4. Millä tavalla ja mistä syystä aikuiskoulutusta arvioidaan kansallisella tasolla?
5. Miten asiakkuusnäkökulma näkyy laatuajattelussa? Miten se vaikuttaa aikuiskoulutuksen ja
korkeakoulutuksen laadun arviointiin ja hallintaan?
6. Osallistut aikuisoppilaitoksen itsearvioinnin toteutukseen. Miten itsearvioinnin prosessi mielestäsi
hoidetaan? Mitkä lähtökohdat ja periaatteet tulee ottaa huomioon? Kuinka itsearviointi kohdistetaan?

Ac6 Aikuiskoulutuspolitiikka 19.1.2015 (Markku Vanttaja):

1. Luennoissa esiteltiin 8 vallankäytön tapaa. Esittele nämä lyhyesti ja anna jokaisesta esimerkit.

2. Kirjoita yleisönosastokirjoitus jostakin aikuiskoulutuspolitiikkaan liittyvästä kysymyksestä luentojen ja/tai kirjojen perusteella.

3. Aikuiskoulutus työttömyyden hallintakeinona (essee)

Ac6 Aikuiskoulutuspolitiikka 14.12.2016 (Markku Vanttaja):

1. Vallankäytön kahdeksan eri muotoa (luennot)

2. Aikuiskoulutuksen muotoutuminen 1800-luvulta tähän päivään asti (luennot)

3. Keksi itsellesi oma tenttikysymys ja vastaa siihen (essee)

4. Kerro Toni Kosusen väitöskirjan päätutkimustulokset