Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

YLEISTÄ

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry (Katko) on Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Katkon tarkoituksena on toimia Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden edunvalvonta- ja vapaa-aikajärjestönä. Katko on jäsenenä Index Yhteiskuntatieteet ja Kasvatustieteet ry:ssä, joka on Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden laitoksen ainejärjestöjen kattojärjestö. Tiivistä yhteydenpitoa käydään myös kasvatustieteiden tiedekunnan muiden ainejärjestöjen, Opex ry, Opekas ry ja TurAus ry, kanssa. Katko toimii yhteistyössä myös kasvatustieteiden laitoksen, Turun yliopiston ylioppilaskunnan, Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n ja muiden järjestöjen kanssa.

 

HALLITUS JA HALLINTO

Hallitus jakaa tärkeiksi katsomansa tehtävät tasapuolisesti vastuualueittain keskuudessaan järjestäytymiskokouksessaan kalenterivuoden alussa. Lukukausien aikana hallitus kokoontuu virallisesti pääosin kerran viikossa. Tarpeen mukaan järjestetään epävirallisia hallituksen iltakouluja, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja suunnitellaan toimintaa. Keväällä 2015 perustetun vuosijuhlatoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja järjestää Katkon vuosijuhlat keväällä 2016.

Hallitus edustaa Katkoa vuosijuhlissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Hallituksen edustajat osallistuvat vuoden aikana järjestettäviin TYYn lippukulkueisiin esimerkiksi vappuna, Porthaninpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Uuden hallituksen valitsemisen jälkeen vietetään hallituksen vaihtajaisia. Hallituskauden päätteeksi hallitus palkitsee itseään viettämällä iltaa hyvän ruuan ja juoman merkeissä.

 

OPINTOASIAT JA EDUNVALVONTA

Katko tekee esityksen opiskelijaedustajista tiedekunnan johtokuntaan ja kannustaa ihmisiä aktiivisemmiksi koulutuspoliittisissa ryhmittymissä. Opiskelijajäseniä on myös tiedekunnan ja laitoksen pysyvissä työryhmissä sekä valmisteluryhmissä. Katkon hallitus varmistaa, että edellä mainituissa ryhmissä on tarvittava opiskelijaedustus. Katkon hallituksen jäseniä osallistuu myös kasvatustieteiden laitoksen laitosneuvotteluihin.

Katkon hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden koulutuspoliittisen ja opintovastaavan, joka/jotka ovat päävastuussa Katkon edunvalvonnallisista tehtävistä. Opintovastaava/opintovastaavat pitävät hallituksen ajan tasalla ajankohtaisista asioista korkeakoulupolitiikassa. Katko kehittää edunvalvontaa tiedekuntatasolla yhteistyössä Opex ry:n, Opekas ry:n ja TurAus ry:n kanssa. Niin Katkon kuin Opex ry:n, Opekas ry:n ja TurAus ry:n puheenjohtajat, opintovastaavat, hallinnon opiskelijaedustajat ja tiedekunnan halloped-koordinaattori pyrkivät pitämään yhteyttä ja tapaamaan säännöllisesti. Tiedekunnan opiskelijaedustajien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua pidetään yllä kasv-hallopedit@lists.utu.fi-sähköpostilistan välityksellä.

Oman laitoksemme hallinnon opiskelijaedustajat ja Katkon hallitus voivat pitää yhteyttä ktlhallopedit@utu.fi -sähköpostilistan kautta, jota ylioppilaskunnan kopo-sihteeri ylläpitää ja pyydettäessä päivittää. Katkon hallitus kutsuu oman laitoksen hallopedit koolle kerran keväällä ja kerran syksyllä edunvalvonnallisen vuorovaikutuksen ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Pidämme yhteyttä myös kasvatustieteilijöiden edustajiin (Eduxi) ylioppilaskunnan edustajistossa.

Yksi tärkeistä tehtävistämme on koulutusohjelmiemme kehittäminen. Katko pyrkii aktiivisesti osallistumaan tiedekunnassa ja kasvatustieteiden laitoksella tehtävään arviointi- ja kehittämistyöhön olemalla mukana laitoksen opiskelijoille järjestämässä palautetilaisuudessa sekä kommentoimalla opetuksesta kerättyä palautetta. Palautejärjestelmää pyritään kehittämään yhteistyössä laitoksen kanssa. Katko pitää yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin ja laatutyöstä vastaaviin henkilökunnan edustajiin pyrkien näin vaikuttamaan laitoksella ja sen työryhmissä tapahtuvaan arviointi- ja kehittämistyöhön. Sähköisen tenttimisen mahdollisuuksia pyritään parantamaan.

Katko järjestää vuoden aikana vähintään yhden ekskursion kasvatustieteiden alaan liittyvään kohteeseen. Tästä vastaa hallituksen työelämävastaava.

Kerran vuodessa Katko järjestää työelämäpäivän mahdollisesti yhteistyössä kasvatustieteiden laitoksen alumnien kanssa. Tarkoituksena on valaista valmistumisen jälkeisiä työelämän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä kasvatustieteilijöiden työllistymistä työmarkkinoille.

Katko kiinnittää erityisesti huomiota uusiin opiskelijoihin. Hallituksesta nimetään tutorvastaava, joka huolehtii tutorien ja hallituksen välisestä yhteistyöstä. Tutor-vastaava osallistuu laitoksen uusien tutoreiden valintaan keväällä. Ennen syyslukukauden alkua hallituksen jäsenet tapaavat uudet tutorit ja perehdyttävät heidät Katkon toimintaan, jotta he voivat edelleen jakaa tietoa Katkosta uusille opiskelijoille. Tutoreihin pyritään pitämään yhteyttä myös keväällä, jolloin arvioidaan mennyttä ja mietitään tutoroinnin tarpeita kevätlukukaudella.

 

ULKOSUHTEET

Hallitus valitsee keskuudestaan ulkosuhdevastaavan, joka vastaa suhteista ystävä- ja yhteistyöjärjestöihin. Suhteista ammattijärjestöihin vastaa työelämävastaava. Yhteistyötahoille lähetetään tervehdys vuoden alussa ja joulutervehdykset vuoden lopussa. Katko toimii tiiviisti Index ry:ssä. Syyskokouksessa valitaan hallituksen Index-vastaava, joka edustaa Katkoa Indexissä, tiedottaa Indexille ja sen jäsenille Katkon kuulumisia ja tiedottaa Katkon hallitusta ja jäsenistöä vastaavasti Indexin asioista.

Viime vuosien tapaan ylläpidetään yhteistyösuhteita muiden kaupunkien kasvatustieteiden ainejärjestöjen kanssa. Vuonna 2016 tapaamme jälleen näiden järjestöjen hallituksia ammattijärjestö Specian ja Akavan Erityisalojen järjestämässä ainejärjestökoulutuksessa Helsingissä. Speciaan olemme myös vuoden mittaan yhteydessä kutsuen heidän edustajiaan järjestämiimme tapahtumiin. Järjestämme toimintaa yhdessä muiden Indexin alajärjestöjen sekä muiden kaupunkien kasvatustieteilijöiden kanssa.

Suhteista kasvatustieteiden laitokseen vastaa puheenjohtaja. Vuonna 2016 teemme yhteistyötä järjestämällä yhteistä vapaa-ajan toimintaa henkilökunnan kanssa. Kutsumme henkilökunnan mukaan pikkujouluihimme ja mahdollisuuksien mukaan muihin tapahtumiin.

Vuonna 2016 pyrimme kehittämään entisestään yhteistyötä kansainvälisten opiskelijatovereidemme kanssa sekä korostamaan, että he voivat liittyä Katkon täysivaltaisiksi jäseniksi sekä näin osallistua kaikkiin tapahtumiimme. Tiedotamme kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille meidän järjestämistämme tapahtumista englanniksi sekä järjestämme heitä ja meitä suomalaisia kasvatustieteilijöitä lähentävää toimintaa. Yhteistyötä tiivistetään etenkin hallituksen kv-vastaavan ja kv-tutoreiden välisen läheisen yhteistyön avulla.

Katko pyrkii tiivistämään yhteistyötä alumniensa kanssa entisestään vuonna 2016. Tarkoituksena olisi järjestää ainakin yksi alumneja ja Katkon jäseniä lähentävä tapahtuma vuoden aikana yhteistyössä laitoksen kanssa.

 

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen tiedotusta hoitavat hallituksen tiedotusvastaavat. Tiedotusvastaavien tehtävä on myös seurata ylioppilaskunnan tiedotusta tyyali@utu.fi -listalla ja tiedottaa jäsenistölle heitä koskevista asioista. Indexin tapahtumista ilmoitetaan Index-info -sähköpostilistalla, johon liitytään henkilöjäsenenä. Tiedotusvastaavat pitävät huolta, että tarvittava informaatio listan olemassaolosta ja sille liittymisestä on jäsenten ulottuvilla. Tiedotusvastaavat huolehtivat myös yhdistyksen sähköpostilistasta (kasvis-lista). Hallitus huolehtii www-sivujen toimivuudesta ja kehittämisestä.

Tammikuussa yliopistolla järjestetään poikkitieteellinen abi-päivä, jossa Katko esittelee toimintaansa ja oppiaineitaan tuleville mahdollisille yliopisto-opiskelijoille.

Yhdistys julkaisee Wirike-nimistä lehteään pääosin sähköisesti ja pyrkii näin vähentämään lehden aiheuttamaa ympäristökuormaa. Lehti sisältää jäsenistöä kiinnostavia ja jäsenistön tuottamia kirjoituksia. Koko hallitus on vastuussa Wirike-lehden julkaisutoiminnasta. Hallitus nimeää joukostaan Wirike-vastaavan, jonka tarkoituksena on päättää vastuualueista lehteen liittyen ja koota juttuideoita sekä käytännössä viedä läpi Wirikkeen julkaisutoimintaprosessi yhdessä Katkon hallituksen ja jäsenistön kanssa. Hallitus voi nimetä lehden päätoimittajan myös hallituksen ulkopuolelta. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Yhdistyksen tärkeimpiä tiedotuskanavia ovat yhdistyksen www-sivut osoitteessa http://www.katkolla.com, yhdistyksen sähköpostilista, yhdistyksen ilmoitustaulut, yhdistyksen Facebook–sivusto ja –henkilö sekä Instagram-tili. Vuonna 2016 tapahtumakalentereita päivitetään kuukausittain.

 

VAPAA-AJANTOIMINTA

Vapaa-ajan toimintaa Katkon hallituksessa järjestävät juhlavastaavat, kulttuurivastaava, projektivastaava, hyvinvointivastaava ja liikuntavastaava.

Kalenterivuoden aikana järjestetään vähintään kaksi liikuntatapahtumaa. Järjestämme mahdollisuuden tutustua johonkin sellaiseen jäsenistön toivomaan liikuntamuotoon, jota muuten ei tulisi kokeiltua. Järjestämme vähintään kaksi kulttuuritapahtumaa vuoden 2016 aikana.

Vuoden aikana pidämme vähintään kahdet sitsit ja vähintään kahdet baaribileet. Laskiaisena Katko tarjoaa pullaa ja lämmintä juomaa jäsenistölleen (mahdollisesti yhteistyössä Opexin kanssa). Keväisin pyritään järjestämään useamman kaupungin kasvatustieteilijöiden yhteinen kasvis-risteily, mutta mikäli tämä jää suunnittelematta, järjestää Katko oman kevätristeilyn jäsenistölleen. Lisäksi järjestämme vappugrillauksen vapunaattona Edun pihalla, hyvinvointitapahtumia, uusien opiskelijoiden tutustumisillan, kastajaiset, viini- ja juustoillan, alkoholittomia tapahtumia, pikkujoulut ja muuta jäsenistön toivomaa vapaa-ajantoimintaa.

Vapaa-ajantoimintaa suunnitellessamme pyrimme vuonna 2016 kiinnittämään huomiota alkoholittomien osallistumisvaihtoehtojen tai tapahtumien luomiseen sekä vaihto-opiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden lähentämiseen. Kiinnitämme huomiota myös tapahtumiemme esteettömyyteen.

 

 

 

VARAINHANKINTA JA TALOUS

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, tapahtumien osallistumismaksuilla, Wirike-lehden mahdollisilla ilmoitustuotoilla, yhdistyksen haalarimerkkien, kangaskassien ja laulukirjojen myynnillä sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan myöntämällä toiminta-avustuksella ja projekteihin haettavilla TYYn projekti- ja erillisavustuksilla. Katko ry:n taloutta hoitaa talousvastaava yhdessä koko hallituksen kanssa. Yhdistyksemme käteiskassan tulo- ja menovirtoja voidaan pitää paremmin ajan tasalla, kun kassan kirjanpidollisista tapahtumista on olemassa kassavihko. Vuonna 2016 hallituksen jäsenet merkitsevät edelleen kaikki kassaan liittyvät tapahtumat (päivämäärän, oton/panon, tapahtuman selityksen sekä kuittauksen) kassavihkoon. Jäsenrekisteriä ylläpitää ja sen päivityksestä huolehtii talousvastaava. Vuosijuhlatoimikunta yhdessä hallituksen kanssa keskittyy keräämään rahaa vuoden 2016 vuosijuhlien varalle. Jäsenmaksua nostetaan, ja osa jäsenmaksutuloista ohjataan viiden vuoden välein järjestettävien vuosijuhlien järjestelyyn. Jäsenmaksun maksamisen tärkeydestä tiedotetaan uusille opiskelijoille opintojen alussa.

%d bloggers like this: