Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

 

YLEISTÄ

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry (Katko) on Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Katkon tarkoituksena on toimia Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden edunvalvonta- ja vapaa-aikajärjestönä. Katko on jäsenenä Index Yhteiskuntatieteet ja Kasvatustieteet ry:ssä, joka on Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kasvatustieteiden laitoksen ainejärjestöjen kattojärjestö. Tiivistä yhteydenpitoa käydään myös kasvatustieteiden tiedekunnan muiden ainejärjestöjen, Opex ry, Opekas ry ja TurAus ry, kanssa. Katko toimii yhteistyössä myös kasvatustieteiden laitoksen, Turun yliopiston ylioppilaskunnan, Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n ja muiden järjestöjen kanssa.

HALLITUS JA HALLINTO

Hallitus jakaa tärkeiksi katsomansa tehtävät tasapuolisesti vastuualueittain keskuudessaan järjestäytymiskokouksessaan kalenterivuoden alussa. Lukukausien aikana hallitus kokoontuu virallisesti pääosin kerran viikossa. Tarpeen mukaan järjestetään epävirallisia hallituksen iltakouluja, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja suunnitellaan toimintaa. Uuden hallituksen valitsemisen jälkeen vietetään hallituksen vaihtajaisia. Hallituskauden päätteeksi hallitus palkitsee itseään viettämällä iltaa hyvän ruuan ja juoman merkeissä.

Kevätlukukauden lopussa hallitus kerää tyytyväisyyskyselyn avulla jäsenistöltä palautetta Katkon toiminnasta. Hallituksen jäsenet osallistuvat TYYn ainejärjestöille tarkoitettuihin koulutuksiin ja TYYn sektoreiden tapaamisiin. Hallituksen edustajat osallistuvat vuoden aikana järjestettäviin TYYn lippukulkueisiin esimerkiksi vappuna, Porthanin päivänä ja itsenäisyyspäivänä. Hallitus edustaa Katkoa vuosijuhlissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

OPINTOASIAT JA EDUNVALVONTA

Katko tekee esityksen opiskelijaedustajista tiedekunnan johtokuntaan ja kannustaa ihmisiä aktiivisemmiksi koulutuspoliittisissa ryhmittymissä. Opiskelijajäseniä on myös tiedekunnan ja laitoksen pysyvissä työryhmissä sekä valmisteluryhmissä. Katkon hallitus varmistaa, että edellä mainituissa ryhmissä on tarvittava opiskelijaedustus. Katkon hallituksen jäseniä osallistuu myös kasvatustieteiden laitoksen laitosneuvotteluihin.

Katkon hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden koulutuspoliittisen ja opintovastaavan, joka/jotka ovat päävastuussa Katkon edunvalvonnallisista tehtävistä. Opintovastaava/opintovastaavat pitävät hallituksen ajan tasalla ajankohtaisista asioista korkeakoulupolitiikassa. Katko kehittää edunvalvontaa tiedekuntatasolla yhteistyössä Opex ry:n, Opekas ry:n ja TurAus ry:n kanssa. Niin Katkon kuin Opex ry:n, Opekas ry:n ja TurAus ry:n puheenjohtajat, opintovastaavat, hallinnon opiskelijaedustajat ja tiedekunnan halloped-koordinaattori pitävät yhteyttä ja tapaavat sopivin väliajoin. Tiedekunnan opiskelijaedustajien välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua pidetään yllä Kasvatustieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäsenet 2016-2017 -Facebook-ryhmässä.

Oman laitoksemme hallinnon opiskelijaedustajat ja Katkon hallitus voivat pitää yhteyttä edellä mainitussa Facebook-ryhmässä, johon voidaan lisätä myös hallituksen koulutuspoliittinen vastaava. Koulutuspoliittinen vastaava kutsuu oman laitoksensa hallopedit koolle kerran keväällä ja kerran syksyllä edunvalvonnallisen vuorovaikutuksen ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Koulutuspoliittinen vastaava pitää yhteyttä myös kasvatustieteilijöiden edustajiin (Eduxi) ylioppilaskunnan edustajistossa.

Yksi tärkeistä tehtävistämme on koulutusohjelmiemme kehittäminen. Katko osallistuu aktiivisesti tiedekunnassa ja kasvatustieteiden laitoksella tehtävään arviointi- ja kehittämistyöhön olemalla yhteydessä valmisteluryhmissä toimiviin opiskelijajäseniin ja kommentoimalla opetuksesta kerättyä palautetta. Palautejärjestelmää kehitetään yhteistyössä laitoksen kanssa. Katko pitää yhteyttä hallinnon opiskelijaedustajiin ja laatutyöstä vastaaviin henkilökunnan edustajiin pyrkien näin vaikuttamaan laitoksella ja sen työryhmissä tapahtuvaan arviointi- ja kehittämistyöhön. Sähköisen tenttimisen mahdollisuuksia parannetaan yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Kevät- ja syyslukukausien päätteeksi Katko kerää opinnoista palautetta esimerkiksi ”Valitusilta” -tapahtuman muodossa ja välittää nämä eteenpäin henkilökunnalle.

Katko järjestää vuoden aikana vähintään yhden ekskursion kasvatustieteiden alaan liittyvään kohteeseen. Tästä vastaa hallituksen työelämävastaava. Lisäksi hallituksen ulkopuolisiksi toimijoiksi nimetään Duunisafaritiimi, jonka tehtävä on käynnistää katkolaisille kohdistettu Duunisafaritoiminta. Hallituksen ja Duunisafaritiimin yhteyshenkilönä toimii työelämävastaava.

Kerran vuodessa Katko järjestää työelämäpäivän mahdollisesti yhteistyössä kasvatustieteiden laitoksen alumnien kanssa. Tarkoituksena on valaista valmistumisen jälkeisiä työelämän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä kasvatustieteilijöiden työllistymistä.

Katko kiinnittää erityisesti huomiota uusiin opiskelijoihin. Hallituksesta nimetään tutor-vastaava, joka huolehtii tutorien ja hallituksen välisestä yhteistyöstä. Tutor-vastaava osallistuu laitoksen uusien tutoreiden valintaan keväällä. Ennen syyslukukauden alkua hallituksen jäsenet tapaavat uudet tutorit ja perehdyttävät heidät Katkon toimintaan, jotta he voivat edelleen jakaa tietoa Katkosta uusille opiskelijoille. Tutoreihin pidetään yhteyttä myös keväällä, jolloin arvioidaan mennyttä ja mietitään tutoroinnin tarpeita kevätlukukaudella.

Vuonna 2017 Katkon jäsenten hyvinvoinnista ja tasavertaisuudesta huolehtii sosiaalipoliittinen vastaava (ent. hyvinvointivastaava). Sosiaalipoliittinen vastaava toimii myös Katkon häirintäyhdyshenkilönä.

ULKOSUHTEET

Hallitus valitsee keskuudestaan ulkosuhdevastaavan, joka vastaa suhteista ystävä- ja yhteistyöjärjestöihin. Suhteista ammattijärjestöihin vastaa työelämävastaava. Yhteistyötahoille lähetetään tervehdys vuoden alussa ja joulutervehdykset vuoden lopussa. Katko toimii tiiviisti Index ry:ssä. Syyskokouksessa valitaan hallituksen Index-vastaava, joka edustaa Katkoa Indexissä, tiedottaa Indexille ja sen jäsenille Katkon kuulumisia ja tiedottaa Katkon hallitusta ja jäsenistöä vastaavasti Indexin asioista.

Viime vuosien tapaan ylläpidetään yhteistyösuhteita muiden kaupunkien kasvatustieteiden ainejärjestöjen kanssa. Vuonna 2017 tapaamme jälleen näiden järjestöjen hallituksia ammattijärjestö Specian ja Akavan Erityisalojen järjestämässä ainejärjestökoulutuksessa Helsingissä. Speciaan olemme myös vuoden mittaan yhteydessä kutsuen heidän edustajiaan järjestämiimme tapahtumiin. Järjestämme toimintaa yhdessä muiden Indexin alajärjestöjen sekä muiden kaupunkien kasvatustieteilijöiden kanssa. Tiedotamme vuosittaisista kasvatustieteilijöiden tapahtumista (SuperSitsit, Erkka Eksperiense…) ja kannustamme jäsenistöä osallistumaan näihin.

Suhteista kasvatustieteiden laitokseen vastaa puheenjohtaja. Vuonna 2017 teemme yhteistyötä järjestämällä ainakin yhden vapaa-ajan tapahtuman henkilökunnan kanssa. Kutsumme henkilökunnan mukaan pikkujouluihimme ja mahdollisuuksien mukaan muihin tapahtumiin.

Vuonna 2017 kehitämme entisestään yhteistyötä kansainvälisten opiskelijatovereidemme kanssa sekä korostamme, että he voivat liittyä Katkon täysivaltaisiksi jäseniksi sekä näin osallistua kaikkiin tapahtumiimme. Tiedotamme kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille meidän järjestämistämme tapahtumista englanniksi sekä järjestämme heitä ja meitä suomalaisia kasvatustieteilijöitä lähentävää toimintaa. Yhteistyötä tiivistetään etenkin hallituksen kv-vastaavan ja kv-tutoreiden välisen läheisen yhteistyön avulla.

Katko tiivistää yhteistyötä alumniensa kanssa vuonna 2017. Alumniyhteyksistä vastaa työelämävastaava. Vuonna 2017 järjestetään ainakin yksi alumneja ja Katkon jäseniä lähentävä tapahtuma mahdollisesti yhteistyössä laitoksen kanssa.

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen tiedotusta hoitavat hallituksen tiedotusvastaavat. Tiedotusvastaavien tehtävä on myös seurata ylioppilaskunnan tiedotusta tyyali@utu.fi -listalla ja tiedottaa jäsenistölle heitä koskevista asioista. Indexin tapahtumista ilmoitetaan Index-info -sähköpostilistalla, johon liitytään henkilöjäsenenä. Tiedotusvastaavat pitävät huolta, että tarvittava informaatio listan olemassaolosta ja sille liittymisestä on jäsenten ulottuvilla. Tiedotusvastaavat huolehtivat myös yhdistyksen sähköpostilistasta (kasvis-lista). Hallitus huolehtii www-sivujen toimivuudesta ja kehittämisestä.

Tammikuussa yliopistolla järjestetään poikkitieteellinen abi-päivä, jossa Katko esittelee toimintaansa ja oppiaineitaan tuleville mahdollisille yliopisto-opiskelijoille.

Yhdistys julkaisee Wirike-nimistä lehteään pääosin sähköisesti ja pyrkii näin vähentämään lehden aiheuttamaa ympäristökuormaa. Lehti sisältää jäsenistöä kiinnostavia ja jäsenistön tuottamia kirjoituksia. Koko hallitus on vastuussa Wirike-lehden julkaisutoiminnasta. Hallitus nimeää joukostaan Wirike-vastaavan, jonka tarkoituksena on päättää vastuualueista lehteen liittyen ja koota juttuideoita sekä käytännössä viedä läpi Wirikkeen julkaisutoimintaprosessi yhdessä Katkon hallituksen ja jäsenistön kanssa. Hallitus nimeää lehdelle Wirike-vastaavan lisäksi päätoimittajan, joka voi olla myös hallituksen ulkopuolinen jäsen. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Katkon laulukirjoja on tarve hankkia lisää, ja tätä varten nimetyn Laulukirjatiimin tehtävä on päivittää kirjan sisältöä ja viedä läpi Laulukirjan painoprosessi kevään 2017 aikana. Hallituksen ja Laulukirjatiimin yhteyshenkilönä toimii hallituksen projektivastaava.

Yhdistyksen tärkeimpiä tiedotuskanavia ovat yhdistyksen www-sivut osoitteessa http://www.katkolla.com, yhdistyksen sähköpostilista, yhdistyksen ilmoitustaulut, yhdistyksen Facebook–sivusto ja –henkilö sekä Instagram-tili. Vuonna 2017 nettisivujen sähköistä tapahtumakalenteria ja aulan ilmoitustaulun kalenteria päivitetään tarvittaessa.

VAPAA-AJANTOIMINTA

Vapaa-ajan toimintaa Katkon hallituksessa järjestävät hallituksen ja muiden toimijoiden avustuksella tapahtumavastaavat, kulttuurivastaava, projektivastaava, sosiaalipoliittinen vastaava ja liikuntavastaava. Vapaa-ajantoimintaa suunnitellaan niin, että jokaiseen tapahtumaan on mahdollista osallistua täysipainoisesti myös ilman alkoholia. Huomioimme tapahtumien suunnittelussa niiden esteettömyyden sekä kv-opiskelijoiden osallistumismahdollisuuden. Hallituksen ympäristövastaava huolehtii kestävän kehityksen toteutumisesta tapahtumasuunnittelussa esimerkiksi mahdollisimman paljon Reilun Kaupan tuotteita hyödyntämällä. Katkon sitseillä ja muissa tapahtumissa tarjotaan ainoastaan kasvisruokaa.

Kalenterivuoden aikana järjestetään vähintään kaksi liikuntatapahtumaa. Järjestämme mahdollisuuden tutustua johonkin sellaiseen jäsenistön toivomaan liikuntamuotoon, jota muuten ei tulisi kokeiltua.

Järjestämme Viini- ja juustoillan ja vähintään yhden muun kulttuuritapahtuman vuoden 2017 aikana.

Vuoden aikana pidämme vähintään kahdet sitsit ja vähintään kahdet baaribileet. Huhtikuussa 2017 on Katkon vuoro järjestää Suomen kasvatustieteilijöiden yhteinen Kasvisristeily. Tätä varten nimetään Kasvisristeilytiimi, jonka tehtävä on hoitaa tapahtuman järjestäminen kokonaisuudessaan.  Hallituksen ja Kasvisristeilytiimin yhteyshenkilönä toimii hallituksen ulkosuhdevastaava, ja tarvittaessa hallitus avustaa Kasvisristeilytiimiä tehtävässään. Hallitus päättää tammikuun aikana, järjestetäänkö Erkka Eksperiense –tapahtuma Turussa syksyllä 2017. Tarvittaessa tapahtuman toteuttamista varten kootaan tiimi. Vuoden päätteeksi Katko viettää perinteisesti fuksien suunnittelemia Pikkujouluja.

Laskiaisena Katko tarjoaa pullaa ja lämmintä juomaa jäsenistölleen (mahdollisesti yhteistyössä Opexin kanssa). Lisäksi osallistumme vapunaattona Vapputansseihin Educariumin pihalla.

Katko järjestää myös uusien opiskelijoiden saapuessa tutustumisillan ja kastajaiset, jäsenten toiveiden mukaisia hyvinvointitapahtumia sekä kuukausittain alkoholittomia tapahtumia.

VARAINHANKINTA JA TALOUS

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, tapahtumien osallistumismaksuilla, Wirike-lehden mahdollisilla ilmoitustuotoilla, yhdistyksen haalarimerkkien, kangaskassien ja laulukirjojen myynnillä sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan myöntämällä toiminta-avustuksella ja projekteihin haettavilla TYYn projekti- ja erillisavustuksilla.

Katko ry:n taloutta hoitaa talousvastaava yhdessä koko hallituksen kanssa. Yhdistyksemme käteiskassan tulo- ja menovirtoja voidaan pitää paremmin ajan tasalla, kun kassan kirjanpidollisista tapahtumista on olemassa kassavihko. Vuonna 2017 hallituksen jäsenet merkitsevät edelleen kaikki kassaan liittyvät tapahtumat (päivämäärän, oton/panon, tapahtuman selityksen sekä kuittauksen) kassavihkoon. Jäsenrekisteriä ylläpitää ja sen päivityksestä huolehtii talousvastaava.

Osa jäsenmaksutuloista ohjataan viiden vuoden välein järjestettävien vuosijuhlien järjestelyyn. Jäsenmaksun maksamisen tärkeydestä tiedotetaan uusille opiskelijoille opintojen alussa. Vuoden 2016 ylijäämää käytetään uusien laulukirjojen painamiseen.